MENU

Hier vindt u veelgestelde vragen.

Klik op een vraag om het bijbehorende antwoord te tonen.

Wat is het UMP?

Het UMP is het Uitvoerings- en Monitoringprotocol. Het UMP beschrijft de monitoring- en uitvoeringsregels ten behoeve van de producentenverantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van verpakkingen. Het UMP is onder verantwoordelijkheid van het Pltform Ketenoptimalisatie opgesteld door Nedvang en VNG en geeft de uitwerking van de verplichtingen die gelden bij deelname aan de afvalbeheerstructuur door organisaties met een centrale rol in de verpakkingsketen zoals gemeenten, afvalbedrijven, recyclers, Afvalfonds Verpakkingen, VPKT en Nedvang. Het UMP is een praktische uitwerking van de verplichtingen voortkomend uit het Afsprakenkader.

Zie ook de video ‘Wat is het UMP?'

 

Wat is de huidige UMP versie?

Het versienummer is vermeld op de homepage.

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van dit UMP t.o.v. de vorige versie?

Een toelichting op de wijzigingen van het huidige UMP t.o.v. de vorige versie is opgenomen op de homepage.

 

Wat staat er in het monitoringprotocol?

Het Monitoringprotocol beschrijft in welk kader gemeenten en afvalbedrijven werkzaamheden moeten uitvoeren, zodat de producenten en importeurs aan hun jaarlijkse verslagleggingsverplichtingen kunnen voldoen. Eisen over de wijze van meting en verslaglegging zoals beschreven in dit protocol vormen de basis voor opgaveverplichtingen van gemeenten en afvalbedrijven aan Nedvang.

 

Welke meetpunten zijn er voor het gewicht van het verpakkingsafval?

Het meetpunt inzameling en het meetpunt recycling. Zie hoofdstuk 4 van het monitoringprotocol.

 

Waar liggen de meetpunten bij een verpakking dat bestaat uit meerdere materialen zoals bij laminaten en drankenkartons?

Bij verpakkingen bestaande uit meerdere materiaalsoorten, vindt meting in het kader van de monitoring plaats per materiaalsoort op het meetpunt inzameling en het meetpunt recycling. Als het gewicht van de verschillende soorten materialen afzonderlijk is te meten, vindt meting per materiaal plaats. Als dit niet mogelijk is dan kan gebruik gemaakt worden van kentallen, of aannames (zie Monitoringprotocol hoofdstuk 5). In het kader van de vergoedingen kunnen specifieke eisen aan de meting en opgave zijn gesteld.

3. Gemeenten

Delen op

Op welke manier is het UMP bindend voor Nederlandse gemeenten?

Een gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van verpakkingsafval bij huishoudens op grond van artikel 10.21 van de Wm. Voor de inzameling tot en met recycling van verpakkingen kan een gemeente een vergoeding ontvangen als zij zich met een deelnemersovereenkomst (DNO) aansluit bij Nedvang. Bij het afsluiten van een DNO verplicht een gemeente zich te houden aan het UMP.

 

Wie is de gesprekspartner voor gemeenten over het UMP?  

Nedvang. Mochten er vragen zijn over de interpretatie van het UMP waar uw adviseur bij Nedvang geen antwoord op kan geven dan kan deze vraag gesteld worden aan het secretariaat van de beheercommissie.

 

Hoe moet ik de inzamel- en recyclegegevens opgeven aan Nedvang?

Het invoeren van inzamel- en recyclecijfers wordt gedaan in WasteTool. Zie hiervoor de website van Nedvang.

 

Wat zijn de eisen die worden gesteld aan mijn afvaladministratie? 

De eisen waaraan uw gemeentelijke afvaladministratie moeten voldoen staan beschreven in paragraaf 4.2 van het UP-Gemeenten. Om dubbele administraties in de recycleketen te voorkomen hoeven niet alle delen van de afvaladministratie bij de gemeente voorhanden te zijn. Hierdoor is het wel noodzakelijk dat een gemeente regelt dat haar contractpartners in de recycleketen ook voldoen aan de eisen van de gemeentelijke afvaladministratie.

 

Wat moet ik regelen met mijn contractpartners m.b.t. de afvaladministratie? 

In de eisen die aan de gemeentelijke afvaladministratie worden gesteld staan ook eisen voor de partijen waarmee u samenwerkt in uw recycleketen. Het is verstandig als u met deze partijen contractueel vastlegt dat zij zich dienen te houden aan het gestelde in het (huidige en toekomstige) UMP m.b.t. de gemeentelijke afvaladministratie, waaronder dat deze partijen in het kader van het UMP volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van beoordelingen en controles.

 

Kan ik een organisatie aanwijzen om namens mij opgave te doen en mijn afvaladministratie te voeren (OAG-organisatie)?

Ja, dit kan. Hiervoor kunt u een organisatie voor de Opgave en Afvaladministratie Gemeente (OAG-organisatie) aanwijzen. Nedvang zal vanaf het moment van aanwijzing voor de opgave en/of afvaladministratie gaan communiceren met de aangewezen organisatie. Als gemeente blijft u wel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die bij Nedvang worden aangeleverd. In paragraaf 4.2 van het UP-Gemeenten staat beschreven hoe dit werkt.

 

Moet een afvalbedrijf verplicht opgave doen aan Nedvang?

Ja. Op grond van artikel 10 van het Besluit moet een afvalbedrijf de inzameling en de wijze van nuttige toepassing of verwijdering van verpakkingsafval melden. Dit meldt een afvalbedrijf aan Nedvang. Met WasteTool maakt Nedvang het eenvoudig mogelijk voor afvalbedrijven om opgave te doen. Als een afvalbedrijf zich door Nedvang laat erkennen en opgave doet via WasteTool dan maakt zij aanspraak op een rapportagevergoeding.

Zie voor meer informatie de hoofdstukken 2 (inregelen samenwerking) en 3 (opgave en vergoeding) van het UP-Afvalbedrijven.

 

Waarom zou ik mij laten erkennen door Nedvang?

Een erkend afvalbedrijf maakt aanspraak op een rapportagevergoeding bij het doen van opgave in WasteTool. Daarnaast maakt de erkenning het mogelijk om met gemeenten samen te werken, omdat gemeenten alleen afvalbedrijven mogen contracteren die zijn erkend door Nedvang.

Zie voor meer informatie de hoofdstukken 2 (inregelen samenwerking) en 3 (opgave en vergoeding) van het UP-Afvalbedrijven.

 

Welke delen uit het UMP zijn voor mij van belang?

Voor elk afvalbedrijf is het monitoringsprotocol en het UP-Afvalbedrijven van belang. Als u ook huishoudelijk verpakkingsafval inzamelt of verwerkt dan zal de gemeente u verplichten zich ook te committeren aan de eisen uit het UP-Gemeenten die betrekking hebben op uw werkzaamheden.

 

Hoe doe ik opgave in WasteTool?

Het invoeren van inzamel- en recyclecijfers wordt gedaan in WasteTool. Zie hiervoor de website van Nedvang.