MENU

Het Uitvoeringsprotocol Gemeenten (hierna: UP-Gemeenten) beschrijft de uitvoeringsregels voor de gemeenten gebaseerd op de afspraken uit het Afsprakenkader (zie Algemeen deel). Nederlandse gemeenten zijn op grond van artikel 10.21 van de Wm verplicht tot inzameling van huishoudelijk (verpakkings)afval. Het Afsprakenkader bevat de afspraak dat gemeenten voor bepaalde taken een kostenvergoeding ontvangen. Daarvoor moet een gemeente een deelnemersovereenkomst met Nedvang afsluiten en modelkeuzes maken (hoofdstuk 1) en deelnemende gemeenten moeten het gewicht van ingezameld en gerecycled verpakkingsafval registreren en rapporteren. Nedvang gebruikt de opgaven voor de monitoring en vergoeding.

Een gemeente rapporteert de inzamel- en recyclinggegevens herleidbaar vanuit haar afvaladministratie via een opgave aan Nedvang (hoofdstuk 2). Een gemeente kan een OAG-organisatie aanwijzen om namens haar de afvaladministratie te voeren en-/of opgave te doen. Een gemeente dient maandopgaven in om in aanmerking te komen voor bevoorschotting (hoofdstuk 3). Op basis van de maandopgaven wordt een jaaropgave opgesteld aan de hand waarvan de jaarvergoeding wordt vastgesteld (hoofdstuk 4). De wijze van beoordelen van een opgave staat in hoofdstuk 5. Bij een (geheel of gedeeltelijke) goedkeuring van een opgave berekent Nedvang de hoogte van de vergoeding waar een gemeente recht op heeft en stuurt een betaalvoorstel aan het AFV. In hoofdstuk 6 is dit proces beschreven, inclusief de wijze van betaling door het AFV op basis van het betaalvoorstel.

Om de kwantitatieve en kwalitatieve betrouwbaarheid van de opgaven te borgen worden controles uitgevoerd, onder meer door Nedvang (hoofdstuk 7). Voor de aanpak van zwerfafval zijn er vergoedingen beschikbaar. Hiervoor moet een gemeente een jaarplan indienen en verantwoorden bij Nedvang (hoofdstuk 8). De procedure voor de afhandeling van incidenten staat in hoofdstuk 9.

Het UP-Gemeenten (inclusief bijlagen) hoort onlosmakelijk bij het Algemeen deel en het Monitoringprotocol. De volgende bijlagen maken onderdeel uit van het UP-Gemeenten:

1.1 Deelnemersovereenkomst

Een gemeente meldt zich door middel van een registratieformulier aan als deelnemer bij Nedvang. Na controle van de gegevens ontvangt de gemeente een deelnemersovereenkomst. Deze beschrijft de samenwerking tussen de gemeente en Nedvang. De deelnemersovereenkomst verbindt de individuele gemeenten aan de rechten en plichten van het AfsprakenkaderBijlage G1 bevat de tekst van de deelnemersovereenkomst.

Belangrijke documenten

 

1.2 Modelkeuze

De gemeente dient uit hoofde van de deelnemersovereenkomst modelkeuzes te maken voor vergoedingsopties en de daarbij behorende verantwoordelijkheid in de inzameling tot en met recycling van OPK.

Een gemeente kiest uit de volgende modellen:

 • Model A (garantie- en transportvergoeding); of
 • Model B (registratievergoeding).

Bij model A maakt een gemeente aanspraak op een vergoeding per ton indien de kosten voor de inzameling tot en met recycling hoger zijn dan de verkoopopbrengsten (garantievergoeding). Daarnaast maakt zij aanspraak op een transportvergoeding.

Bij model B maakt een gemeente aanspraak op een vaste vergoeding per ton voor het doen van opgave aan Nedvang. De (positieve of negatieve) verkoopopbrengsten van OPK komen voor rekening van de gemeente.

Looptijd en wijziging modelkeuze

De gemeente maakt de modelkeuze voor een periode van drie jaar. De huidige periode is gestart op 1 januari 2019. De door de gemeente gekozen vergoedingsoptie wordt bij het verstrijken van die termijn (derhalve op 1 januari 2022) telkens stilzwijgend met nog eens drie jaren verlengd tenzij de gemeente een jaar voorafgaand aan het verstrijken van voornoemde periode (derhalve uiterlijk op 1 januari 2021) aan Nedvang schriftelijk kenbaar maakt dat de gemeente de vergoedingsoptie wil wijzigen.

 

1.3 Modelkeuze kunststof, metaal en drankenkartons

De gemeente dient uit hoofde van de deelnemersovereenkomst modelkeuzes te maken voor vergoedingsopties en de daarbij behorende verantwoordelijkheid in de inzameling tot en met recycling van kunststof, metaal en drankenkartons. Een gemeente kiest uit onderstaande modellen[7]:

 • bronscheidingsmodel;
 • nascheidingsmodel;
 • ketenregiemodel.

Het bron- en nascheidingsmodel kan een gemeente combineren onder voorwaarden zoals in deze paragraaf beschreven. In Figuur 8 is een schematische weergave van de verschillende modellen opgenomen, waarbij de ketenstappen en de verantwoordelijkheid van het gemeenten en AFV inzichtelijk is gemaakt. De vergoedingsvoorwaarden behorende bij de verschillende modellen zijn opgenomen in bijlage G3.

Figuur 8 - Schematische weergave modelkeuzes voor kunststof, metaal en drankenkartons

Bronscheidingsmodel

De gemeente draagt zorg voor de inzameling van het PMD en de aanlevering daarvan op een op- en overslaglocatie binnen de grenzen van de betreffende gemeente of binnen een redelijke afstand daarvan, waar het PMD wordt beoordeeld conform het beoordelingsprotocol op de materiaalspecificatie PMD (zie bijlagen 3.6 en 4)[8]. Een gemeente maakt hierbij aanspraak op een inzamelvergoeding voor het geaccepteerde PMD. Het beoordelingsproces bij een op- of overslaglocatie van een PMD vracht is schematisch weergegeven in Figuur 9.

Figuur 9 - Schematische weergave beoordelingsproces bij overslag van vracht met materiaal aangeboden als PMD

Het gewicht van het ingezameld materiaal dat conform het beoordelingsprotocol wordt afgekeurd, wordt aantoonbaar vastgelegd in de afvaladministratie van de gemeente en komt niet voor vergoeding in aanmerking. Gemeenten hebben de mogelijkheid om een challenge aan te vragen zoals beschreven in paragraaf 7.3.

De gemeente heeft de mogelijkheid om betrokken te blijven bij de keten na inzameling door zich aan te sluiten gemeentelijk samenwerkingsverband zoals beschreven in paragraaf 3.7 van het Algemeen deel.

 

Nascheidingsmodel

De gemeente draagt zorg voor de inzameling van restafval en biedt haar restafval aan bij een door of namens AFV gecontracteerde nascheider. Een gemeente maakt hierbij aanspraak op een inzamelvergoeding voor nagescheiden restafval.

De gemeente heeft de mogelijkheid om betrokken te blijven bij de keten na inzameling door zich aan te sluiten bij een gemeentelijk samenwerkingsverband zoals beschreven in paragraaf 3.7 van het Algemeen deel.

 

Ketenregiemodel

Het ketenregiemodel is het model zoals bedoeld in artikel 8 van de Raamovereenkomst alsmede artikel 5 van de Ketenovereenkomst. De gemeente draagt zorg voor de inzameling, sortering en vermarkting van de fracties kunststof, metaal en drankenkartons. Een gemeente is hierbij vrij om te kiezen tussen bron- en nascheiding. In het geval dat een gemeente geen keuze kenbaar heeft gemaakt voor het bronscheidingsmodel of het nascheidingsmodel geldt voor de gemeente het Ketenregiemodel tot uiterlijk 1 januari 2023.

Als een gemeente eenmaal is overgestapt van het Ketenregiemodel naar het bron- of het nascheidingsmodel kan die gemeente niet meer terug overstappen naar het ketenregiemodel.

 

Combinatie van bron- en nascheidingsmodel

Een gemeente kan het bron- en nascheidingsmodel combineren. Hierbij maakt een gemeente per inzamelroute een keuze tussen het bron- of nascheidingsmodel zodanig dat het verpakkingsafval van een individueel Nederlands huishouden in geen geval vergoed zal worden binnen beide modellen, maar slechts binnen één van deze modellen (zoals bedoeld in artikel 1 lid 9 van de Ketenovereenkomst).

Inzameling vindt plaats via separate inzamelroutes met aparte afvalstroomnummers. Er mag geen overlap in de inzamelroutes voor het bron- en nascheidingsmodel plaatsvinden. Een individueel Nederlands huishouden komt hierbij enkel voor in een inzamelroute van het bron- of nascheidingsmodel. Een gemeente legt dit aantoonbaar vast in haar afvaladministratie.

Voorbeelden van combinatie bron- en nascheidingsmodel

Een gemeente kan bijvoorbeeld op de volgende manieren het bron- en nascheidingsmodel combineren:
•    Op wijkniveau;
•    Op woningtype.


Bij een combinatie van bron- en nascheidingsmodel op wijkniveau zorgt de gemeente voor separate inzamelroutes waarbij in bepaalde wijken PMD aan de bron wordt ingezameld en in andere wijken niet. In de wijken waarin PMD niet aan de bron wordt gescheiden worden kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons nagescheiden uit restafval. In de wijken waarin PMD aan de bron wordt ingezameld vindt geen nascheiding plaats.

Bij een combinatie van bron- en nascheidingsmodel op woningtype zorgt de gemeente voor separate inzamelroutes waarbij PMD van laagbouw aan de bron wordt ingezameld. Bij laagbouw vindt geen nascheiding plaats. Bij hoogbouw wordt PMD niet aan de bron gescheiden en worden de kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons nagescheiden uit restafval.

Indien een winkelcentrum gelegen is in een inzamelroute voor het nascheidingsmodel en er bevinden zich inzamelcontainers voor brongescheiden PMD binnen een straal van 75 meter van dit winkelcentrum, dan mag de gemeente het huishoudelijk PMD uit deze inzamelcontainers inzamelen onder de voorwaarden van het bronscheidingsmodel. Een gemeente moet aantoonbaar in haar afvaladministratie vastleggen dat deze inzamelcontainer(s) zich binnen de straal van 75 meter van het winkelcentrum bevinden.

Per model gelden de vergoedingsvoorwaarden zoals vastgelegd in bijlage G3. Overigens kan een gemeente hiernaast rechtstreekse (financiële) afspraken maken met haar nascheider voor het na te scheiden restafval wat niet wordt opgegeven als restafval binnen het nascheidingsmodel.

In het geval de gemeente verwacht dat de verhouding tussen het gewicht brongescheiden PMD en het gewicht van nagescheiden kunststof, metaal en drankenkartons significant wijzigt, en in elk geval als dit meer dan 10% wijzigt, stelt de gemeente Nedvang hiervan schriftelijk op de hoogte. De gemeente meldt dit uiterlijk 3 maanden voordat de inzamel- of systeemwijziging is doorgevoerd alsmede niet later dan 3 maanden na definitieve besluitvorming, zodanig dat de gecontracteerde sorteercapaciteit afgestemd kan worden op de keuzes van gemeenten. De gemeente verstrekt daarbij gegevens over het areaal en de verwachte jaargewichten zoals hieronder beschreven bij wijziging modelkeuze.

Looptijd en wijziging modelkeuze of gemeentelijk samenwerkingsverband

De modelkeuze en de keuze van aansluiting bij een gemeentelijk samenwerkingsverband gelden voor een langere periode, zodanig dat de gecontracteerde sorteercapaciteit afgestemd kan worden op de keuzes van gemeenten. Indien een gemeente haar modelkeuze en of de keuze van aansluiting bij een gemeentelijk samenwerkingsverband wil aanpassen, doorloopt zij de stappen zoals weergegeven in Figuur 10.

Figuur 10 - Procesoverzicht wijziging modelkeuze of gemeentelijk samenwerkingsverband

 

In de periode waarin een gemeente zich oriënteert op een overstap, neemt de gemeente contact op met haar accountmanager van Nedvang. In dit contact wordt de door de gemeente overwogen overstap besproken en indien dit voornemen concreet wordt, verzoekt de gemeente Nedvang om het ‘keuzeformulier PMD model’. Nedvang verstrekt hierop het keuzeformulier.

Op het keuzeformulier geeft de gemeente gewenste aanpassingen aan van de modelkeuze en of de keuze van aansluiting bij een gemeentelijk samenwerkingsverband. Hierbij vermeldt zij een gewenste overstapdatum. De gewenste overstapdatum moet minimaal 3 maanden in de toekomst liggen. De door de gemeente aangewezen vertegenwoordiger moet namens de gemeente het keuzeformulier ondertekenen. Nedvang kan vragen om een verklaring waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordigende functionaris blijkt.

In het geval een gemeente aangeeft het bron- en nascheidingsmodel te combineren, levert zij tevens de volgende informatie aan:

 • Verwacht jaargewicht brongescheiden PMD;
 • Verwacht jaargewicht na te scheiden restafval;
 • De wijze waarop de gemeente zorgt voor gescheiden inzameling (bijvoorbeeld door scheiding inzamelroutes op wijk- of woningtype);    
 • Areaal voor na te scheiden restafval:
  • Aantal inwoners aangesloten op deze inzamelwijze van nascheiding (indien beschikbaar);
  • Bij combinatie op wijkniveau: de wijk(en);
  • Bij combinatie op woningtype: het aantal onder-/bovengrondse containers.

Op basis van een volledig ingevuld en ondertekend keuzeformulier neemt Nedvang het verzoek tot overstap in behandeling. Dit doet zij in twee stappen:
 
Stap 1: toetsing keuzeformulier
Nedvang toetst of het formulier voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in het UMP. Nedvang toetst hierbij onder andere:

 • Of het keuzeformulier juist en volledig is ingevuld;
 • Of het keuzeformulier is ondertekend door een aangewezen vertegenwoordiger;
 • Of de gemeente een geldige modelkeuze heeft opgegeven (bronscheidingsmodel, nascheidingsmodel of een combinatie van bron- en nascheidingsmodel);
  • Indien de gemeente kiest voor het nascheidingsmodel: is er een contract tussen Nedvang en de nascheider?;
  • Indien de gemeente kiest voor het combineren van het bron- en nascheidingsmodel: of zij ook de bovengenoemde aanvullende informatie heeft aangeleverd;
 • Of de gewenste overstapdatum minimaal 3 maanden in de toekomst ligt;
 • Indien de gemeente kiest voor aansluiting bij een gemeentelijk samenwerkingsverband: is er een contract tussen Nedvang en het gemeentelijke samenwerkingsverband?

 
Nedvang keurt een keuzeformulier af als deze niet voldoet aan de voorwaarden. In het geval dat Nedvang een keuzeformulier afkeurt, kan de gemeente een nieuw keuzeformulier indienen.
 
 
Stap 2: bepaling overstapmoment
Indien het formulier voldoet aan de voorwaarden zal Nedvang in overleg met de gemeente zorg dragen voor een zo spoedig mogelijke implementatie van de overstap, indien mogelijk op of rond de door de gemeente aangegeven overstapdatum. Hierbij zal Nedvang rekening houden met onder meer de volgende uitgangspunten: overstap vindt plaats op de eerste dag van een kwartaal, gemeenten stappen zo veel mogelijk gegroepeerd over (bijvoorbeeld alle gemeenten die aanleveren op één overslag- of sorteerlocatie), geen zwaarwegende consequenties voor Nedvang ten aanzien van de benodigde en /of vrijkomende sorteer- en recyclingcapaciteit en er zijn voor Nedvang geen additionele kosten verbonden aan de overstap.
 
Als op basis van de bovenstaande uitgangspunten een overstapdatum door Nedvang is bepaald, zal zij de gemeente hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en de gemeente informeren over de te volgen procedure. Aangeraden wordt dat de gemeente tijdig nagaat in hoeverre de door haar gewenste overstap van invloed is op eventuele bestaande overeenkomsten met afvalbedrijven en dat zij de inhoud en timing van in dit kader benodigde of gewenste aanpassingen en/of opzeggingen afstemt op de door Nedvang bepaalde overstapdatum.

Belangrijke documenten

 

1.4 Procesinrichting

Nadat een gemeente de deelnemersovereenkomst heeft ondertekend en haar modelkeuzes heeft aangegeven, stuurt Nedvang inloggegevens voor WasteTool toe (zie website Nedvang voor handleiding). WasteTool is de online omgeving van Nedvang waarin gemeenten, afvalbedrijven en recyclers opgave van gegevens doen.

Een gemeente contracteert een door Nedvang erkend afvalbedrijf om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding (zie UP-Afvalbedrijven). Op www.nedvang.nl is een overzicht van de erkende afvalbedrijven te vinden. De gemeente en het gecontracteerde afvalbedrijf zorgen er voor dat het afvalbedrijf voldoet aan de eisen uit het UP-Afvalbedrijven, waarbij het afvalbedrijf onder andere maand- en jaaropgaven indient, en dat het (na)gescheiden ingezamelde huishoudelijke verpakkingsafval aantoonbaar voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in bijlage 2. De meetprotocollen (zie bijlage 3) beschrijven de eisen aan de uitvoering van de metingen. De productspecificaties (bijlage 4) beschrijven de eisen waaraan de diverse fracties moeten voldoen.

Als een gemeente gebruik maakt van een gecombineerde inzameling van verschillende soorten verpakkingsafval, gecombineerde inzameling met andere afvalstromen, andere routes en/of nascheiding toepast, dan moet zij aantonen waar op elk meetpunt de toerekening ten behoeve van de opgave op gebaseerd is. Deze toerekening dient te allen tijde objectiveerbaar te zijn en zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de te verwachten uitkomst in het geval van daadwerkelijke wegingen en of metingen.

Een gemeente moet verpakkingsafval afkomstig van Nederlandse huishoudens gescheiden houden tot en met het meetpunt inzameling en recycling, afhankelijk van de modelkeuze. Als niet te voorkomen is dat het verpakkingsafval mengt of vermengd raakt met bedrijfsafval, buitenlands afval of niet-verpakkingen, neemt de gemeente herleidbaar in haar afvaladministratie de gegevens op waaruit het gewicht van deze componenten te bepalen is.

Gemeenten mogen samenwerken om het ingezamelde materiaal te laten sorteren en vermarkten. Het is te verwachten dat materiaalsoorten en/of fracties van diverse gemeenten daarbij zo nodig zullen worden samengevoegd. In een dergelijk geval moeten gemeenten aantoonbaar onderling en met hun gecontracteerde afvalbedrijven afspraken maken over de onderlinge toerekening van het (vergoedings)gewicht van fracties aan de individuele gemeente. Deze toerekening dient te allen tijde objectiveerbaar te zijn en zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de te verwachten uitkomst in het geval van daadwerkelijke wegingen en of metingen. Per individuele gemeente wordt vervolgens een (vergoedings)gewicht gedeclareerd en gecontroleerd ten behoeve van de vergoeding. Gemeenten en hun dienstverleners dienen aan te kunnen geven dat geen sprake is van dubbeltellingen van (vergoedings)gewichten. De wijze van toerekening dient in de afvaladministratie van de gemeente te worden onderbouwd.

Belangrijke documenten

Een gemeente doet opgave via WasteTool aan Nedvang. Dit gebeurt met maand- en jaaropgaven, onderbouwd door een afvaladministratie. Nedvang beoordeelt deze opgaven. Bij een goedkeuring gebruikt Nedvang de gegevens voor de monitoring en berekent Nedvang de desbetreffende vergoeding voor de gemeente. De gemeente factureert de vergoeding en AFV keert deze vergoeding uit (zie Figuur 11).

Figuur 11 - Structuur van uitvoering, opgave, controle, beoordeling en vergoeding

 

2.1  Opzet afvaladministratie

Gemeenten zijn verplicht om opgave te doen zoals beschreven in paragraaf 2.3. De gemeente moet de gegevens kunnen onderbouwen aan de hand van een afvaladministratie (zie Bijlage G2).

Belangrijke documenten

 

2.2 Voorwaarden aan de opgave

De gemeente is te allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens in de opgave en de onderbouwing daarvan op basis van de afvaladministratie.

De opgave van een gemeente moet minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de gegevens zijn juist en volledig;
 • de opgave is tijdig ingestuurd;
 • de opgegeven gewichten voldoen op het meetpunt aan de kwaliteitseisen (bijlage 2);
 • gegevens zijn herleidbaar in de afvaladministratie van de gemeente;
 • de opgave is ingestuurd door een rechtsgeldig bevoegd vertegenwoordiger;
 • het opgegeven verpakkingsafval van huishoudens wordt door of namens enkel deze gemeente opgegeven;
 • het opgegeven verpakkingsafval is afkomstig van Nederlandse huishoudens.

Voorts dient de gemeente de opgave te doen met in acht neming van het bepaalde in de bijlage G3 (vergoedingen gemeenten) en bijlage 2 (kwaliteitseisen).

Belangrijke documenten

 

2.3 Inhoud opgave

Een gemeente doet met behulp van WasteTool opgave van:

Algemene gegevens

 • Naam gemeente;
 • Maand waarop de opgave betrekking heeft (alleen bij een maandopgave);
 • Jaar waarop de opgave betrekking heeft (alleen bij jaaropgave);
 • Kenmerken inzamelsysteem;

Gewicht

 • Gewicht in kilogram onderverdeeld in:
  • gewicht zonder gebruik van aanname;
  • Gewicht met gebruik van aanname (indien van toepassing);

Inzamelgewicht per materiaalsoort/fractie (meetpunt inzameling)

 • Het in de desbetreffende periode op het meetpunt inzameling gewogen gewicht van het door (of namens) de gemeente ingezameld verpakkingsafval per afvalbedrijf waaraan is geleverd, met specificatie van het via bronscheiding en via nascheiding verkregen verpakkingsafval voor:
  • OPK (inclusief niet verpakkingen);
  • Bont glas;
  • Kleurgescheiden glas uitgesplitst naar wit, groen en bruin;
  • Bij keuze voor het bronscheidingsmodel:
   • Ingewogen materiaal aangeboden als PMD;
   • Afgekeurd materiaal aangeboden als PMD;
   • Geaccepteerd materiaal (PMD);
  • Bij keuze voor het nascheidingsmodel:
   • Nagescheiden restafval[9];
  • Bij keuze voor het ketenregiemodel:
   • kunststof;
   • drankenkartons (indien van toepassing[10]);
   • metaal (indien van toepassing), opgesplitst in aluminium en ferrometalen;
   • gecombineerde inzameling, inclusief opgave waaruit het ingezamelde materiaal bestaat (indien van toepassing);

Recyclegewicht per fractie (meetpunt recycling)

 • Het in de desbetreffende periode op het meetpunt recycling gewogen gewicht van:
  • Fractie glas bont;
  • Fractie glas kleurgescheiden, uitgesplitst naar wit, groen en bruin;
  • Bij keuze voor het ketenregiemodel:

Verkoopopbrengst per fractie (meetpunt recycling; alleen bij jaaropgave)

 • De in het desbetreffende jaar op het meetpunt recycling verkregen verkoopopbrengst (zoals beschreven in de bijlage vergoedingen gemeenten, bijlage G3) van:
  • Glas;
  • OPK;
  • Bij keuze voor het ketenregiemodel:
   • Kunststof;
   • Metaal (indien van toepassing), opgesplitst in aluminium en ferrometalen;

Gegevens per recyclinginstallatie (bij keuze voor het ketenregiemodel; alleen bij jaaropgave)[11]

 • Gegevens per recyclinginstallatie over het in de desbetreffende periode door recyclers geaccepteerde kunststof en drankenkartons:
  • Naam recycler;
  • Locatie van de recyclinginstallatie;
  • Recyclingquotum recyclinginstallatie;
  • Gewogen en geaccepteerde gewichten van de kunststoffracties en fractie drankenkartons op het meetpunt recycling van de betreffende recycle installatie.

In het kader van de nieuwe verslagleggingsverplichtingen met betrekking tot het meet- en rekenpunt recycling (zie Monitoringprotocol), wordt de gemeente gevraagd zich in te spannen om inzicht te verkrijgen in dezelfde gegevens als hierboven vermeld voor de fracties glas, OPK, aluminium en ferrometalen en bij beschikbaarheid deze gegevens te verstrekken in WasteTool.

Als een gemeente het vermoeden heeft een verkoopopbrengst voor glas, OPK of kunststof (bij de keuze voor het ketenregiemodel) lager dan € 0 per ton te ontvangen, stelt de gemeente Nedvang hiervan onmiddellijk op de hoogte. Zij wacht dan niet op het jaarlijkse opgavemoment. In bijlage G3 is het proces beschreven waarmee het verpakkende bedrijfsleven in dergelijke gevallen een afnamegarantie tegen nulprijs kan aanbieden.

Belangrijke documenten

 

2.4 Aanwijzing OAG-organisatie

Een gemeente kan - om de efficiëntie van het doen van opgave en het voeren van de afvaladministratie te bevorderen - een organisatie voor de Opgave en Afvaladministratie Gemeente (hierna: OAG-organisatie) aanwijzen die namens de gemeente zorg draagt voor het doen van opgave en/of het voeren van de afvaladministratie. De betreffende gemeente blijft onverminderd eindverantwoordelijk voor de opgave en de afvaladministratie. De rol van de OAG-organisatie en de wijze waarop de gemeente kan komen tot aanwijzing van een OAG-organisatie zijn beschreven in bijlage G2.

Belangrijke documenten

In Figuur 12 staan de processtappen van opgaaf tot en met betaling van een voorschot naar aanleiding van maandopgave(n) met een indicatieve maximale doorlooptijd per stap in het geval er geen bevindingen zijn dan wel er geen aanleiding is om te vermoeden dat de opgave niet juist of volledig is. Gemeenten, Nedvang en het AFV streven er naar de totale doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Figuur 12 - Procesoverzicht van maandopgave tot en met betaling voorschot

3.1 Indienen Maandopgave

Een gemeente doet uiterlijk zes weken na afloop van elk kwartaal met behulp van WasteTool opgave bij Nedvang. In de paragrafen 2.2 en 2.3 van dit UP-Gemeenten staan respectievelijk de voorwaarden waar de maandopgave aan moet voldoen en de gegevens die de gemeente, uitgesplitst per maand, opgeeft over het voorgaande kwartaal.

 

3.2 Beoordeling maandopgave

Nedvang beoordeelt maandopgaven binnen drie weken na ontvangst op juistheid, volledigheid en tijdigheid (zie Hoofdstuk 5 UP-Gemeenten). Nedvang kan gegevens uit een opgave (geheel of gedeeltelijk) goedkeuren of niet-goedkeuren. In het geval dat Nedvang een (deel van een) opgave niet goedkeurt, krijgt de gemeente de gelegenheid de opgave verder te onderbouwen of aan te passen.

Nedvang keurt gegevens uit een opgave niet goed als deze niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 2 van dit UP-Gemeenten. Bij twijfel neemt Nedvang contact op met de gemeente. Bij niet-goedkeuring van bepaalde gegevens uit de opgave doet Nedvang opgaaf van reden. De gemeente heeft dan vier weken de tijd om de opgave aan te passen en opnieuw in te sturen. Als de gemeente na niet-goedkeuring van mening blijft dat de door de gemeente ingediende opgave voldoet aan de gestelde eisen, dan volgt de gemeente de bezwaarprocedure om de opgave te laten herbeoordelen (zie UP-Gemeenten hoofdstuk 9).

 

3.3 Berekening voorschot

Als de beoordeling door Nedvang van een maandopgave leidt tot gehele of gedeeltelijke goedkeuring van de opgave, dan berekent Nedvang de hoogte van de bevoorschotting waar een gemeente recht op heeft (hoofdstuk 6 van dit UP-Gemeenten). Dat bedrag van de vergoeding legt Nedvang neer in een betaalvoorstel aan het AFV. De vergoedingen worden berekend over het vergoedingsgewicht zoals bepaald in bijlage G3.

Nedvang streeft ernaar binnen twee weken na de afronding van de beoordeling met betrekking tot een maandopgave een betaalvoorstel uit te brengen.Het betaalvoorstel is voor de gemeente inzichtelijk in WasteTool. De gemeente stuurt op basis van het betaalvoorstel binnen vier weken een factuur aan het AFV (zie hoofdstuk 6).

Belangrijke documenten

 

In het jaar volgend op het kalenderjaar waarover de gemeente maandopgaven heeft ingediend, wordt een proces doorlopen ter vaststelling van de jaarvergoeding. Dit gebeurt in de stappen zoals weergegeven in Figuur 13. De jaaropgave van de gemeente staat centraal in dit proces.

Figuur 13 - Schematisch procesoverzicht voor vaststelling van de jaarvergoeding

4.1 Automatisch jaaroverzicht

Voor 1 maart na afloop van het kalenderjaar ontvangt een gemeente een automatisch jaaroverzicht, bestaande uit de per materiaalsoort en/of fractie gesaldeerde goedgekeurde (gegevens van de) maandopgaven. Indien de gemeente is geselecteerd voor uitvoering van het accountantsprotocol dan ontvangt zij van Nedvang hierover bericht (zie paragraaf 7.2). 

 

4.2 Resultaten controlecyclus

In de controlecyclus worden de opgave(n) van een gemeente met betrekking tot een bepaald kalenderjaar gecontroleerd (zie hoofdstuk 7 van dit UP-Gemeenten). Uit deze controlecyclus kunnen bevindingen naar voren komen die leiden tot correcties op de ingediende opgaven. Om de door de gemeente in te dienen jaaropgave(n) na dergelijke bevindingen goed te kunnen keuren dient de jaaropgave voor die bevindingen te worden gecorrigeerd. Op 1 mei na afloop van het kalenderjaar dienen de resulaten van de controles door de desbetreffende partijen te zijn aangeleverd tenzij in het UMP danwel op schriftelijk verzoek van Nedvang daarvan is afgeweken. De gemeente dient er - waar nodig - voor zorg te dragen dat het door de gemeente gecontracteerde afvalbedrijf tijdig en onderbouwd naar aanleiding van de bevindingen zodanige gegevens aan de gemeente verstrekt dat de gemeente de jaaropgave kan aanpassen.

 

4.3 Indienen jaaropgave

Een gemeente heeft tot en met 1 juni na afloop van het kalenderjaar om de jaaropgave - indien nodig na het aanbrengen met voornoemde correcties - in te dienen. De wijzigingen ten opzichte van het automatische jaaroverzicht dienen zodanig te worden verwerkt dat bij controle uit de afvaladministratie herleidbaar is welke correctie heeft plaatsgevonden in relatie tot de door Nedvang kenbaar gemaakte bevindingen. In de paragrafen 2.2 en 2.3 van dit UP-Gemeenten staan respectievelijk de voorwaarden waar de jaaropgave aan moet voldoen en de gegevens die de gemeente opgeeft.

De door de gemeente aangewezen vertegenwoordiger moet namens de gemeente de jaaropgave ondertekenen. Nedvang kan vragen om een verklaring waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordigende functionaris blijkt.

 

4.4 Uitvoering accountantsprotocol en indienen herziene jaaropgave

Indien de gemeente is geselecteerd voor uitvoering van het accountantsprotocol, voeren de door de gemeenten aangewezen accountants de overeengekomen specifieke werkzaamheden uit (zie bijlage G4.1). Het op te leveren rapport van feitelijke bevindingen wordt uiterlijk 1 augustus aan Nedvang verstrekt. De uitkomsten kunnen leiden tot bevindingen ten aanzien van de ingediende jaaropgave. Gemeenten dienen deze bevindingen te verwerken in een herziene jaaropgave. Om de beoordeling van de opgave(n) en de daar op volgende betaling van de jaarvergoedingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het van belang dat de gemeente de herziene jaaropgave uiterlijk 1 september instuurt.

De door de gemeente aangewezen vertegenwoordiger moet namens de gemeente de jaaropgave ondertekenen. Nedvang kan vragen om een verklaring waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordigende functionaris blijkt.

Belangrijke documenten

 

4.5 Beoordeling (herziene) jaaropgave en berekening jaarvergoeding

De beoordeling van de (herziene) jaaropgave zal zoveel als mogelijk plaatsvinden naar aanleiding van de ingeplande en gestandaardiseerde controlecyclus (zie hoofdstuk 7 van dit UP-Gemeenten). Nedvang beoordeelt (herziene) jaaropgaven op juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Nedvang keurt gegevens uit een opgave niet goed als deze niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 2 van dit UP-Gemeenten. Bij twijfel neemt Nedvang contact op met de gemeente. Bij niet-goedkeuring van bepaalde gegevens uit de opgave doet Nedvang opgaaf van reden.

Na de beoordeling berekent Nedvang de hoogte van de jaarvergoeding waar een gemeente recht op heeft. Dat bedrag van de jaarvergoeding legt Nedvang neer in een betaalvoorstel aan het AFV, uiterlijk op 1 december na het jaar van opgave.

 

4.6 Jaarvergoeding

De jaarvergoeding stelt het AFV na afloop van het jaar vast mede op basis van het betaalvoorstel van Nedvang. De gemeente ontvangt op uiterlijk 31 januari van het jaar daarop een specificatie van de jaarvergoeding, met daarbij een overzicht van de voor dat kalenderjaar ontvangen voorschotbedragen van het AFV en de gehanteerde verrekenprijs per materiaal. De gemeente ontvangt bijvoorbeeld de specificatie van de jaarvergoeding 2021 op uiterlijk 31 januari 2023.

Diverse partijen, waaronder gemeenten, afvalbedrijven en recyclers, verstrekken gegevens aan Nedvang, onder meer door het doen van opgave(n) in WasteTool. De wijze waarop die gegevens aan Nedvang moeten worden verstrekt en/of de wijze waarop opgave moet worden gedaan is uitgewerkt in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit UP-Gemeenten.

Nedvang is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beoordeling van de gegevens die zij - voornamelijk in WasteTool - heeft ontvangen. De beoordeling van de gegevens vindt zoveel als mogelijk op een gestandaardiseerde wijze plaats om bij te dragen aan de voorspelbaarheid en efficiëntie van de beoordeling. Nedvang beoordeelt hierbij ook de opgaven van de gemeenten. Daartoe hanteert Nedvang de controlecyclus zoals nader toegelicht in hoofdstuk 7 van dit UP-Gemeenten.

Zowel vanuit perspectief van de juistheid en transparantie van de monitoring van recyclingresultaten (milieurendement) als de rechtmatigheid van de door het AFV uitgekeerde vergoedingen (rechtmatigheid) is het van belang om de betrouwbaarheid van de door Nedvang ontvangen gegevens te beoordelen. Op die manier kan verantwoording worden afgelegd aan alle stakeholders over de met de recycling van verpakkingen behaalde resultaten en over de besteding van de daartoe door het AFV ter beschikking gestelde middelen.

Bovendien komt op basis van de uitkomsten van (periodieke) beoordelingen informatie over de recyclingketens van de verschillende materiaalsoorten en/of fracties beschikbaar. Die informatie kan door de partijen van het Afsprakenkader worden gebruikt om de keten te verbeteren en/of te optimaliseren.

De beoordeling en de controles die ter uitvoering van de beoordeling worden gedaan (zie hoofdstuk 7 van dit UP-Gemeenten) zullen zo worden ingericht dat vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige informatie wordt gewaarborgd. Bevindingen voortvloeiend uit controles kunnen door Nedvang en/of het AFV worden gebruikt in het kader van het opstellen van de monitoringrapportage en/of de communicatie met gemeenten over opgave(n), beoordeling(en) en vergoeding(en).

Nedvang kan in het kader van een beoordeling gegevens uit een opgave goedkeuren of niet-goedkeuren. Nedvang keurt gegevens uit een opgave niet goed als deze niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 2 van dit UP-Gemeenten. Bij twijfel neemt Nedvang contact op met de gemeente. Bij niet-goedkeuring van bepaalde gegevens uit de opgave doet Nedvang opgaaf van reden. Als de gemeente van mening is dat de opgave door Nedvang niet op de juiste wijze is beoordeeld, dan volgt de gemeente de bezwaarprocedure om (gegevens uit) de opgave te laten herbeoordelen (zie UP-Gemeenten hoofdstuk 9).

De strekking van een beoordeling en/of een goedkeuring van Nedvang van (een deel van de gegevens in) een opgave reikt nooit verder dan gegevens die tijdig op de juiste wijze en volledig aan Nedvang ter beschikking zijn gesteld en door haar zijn gecontroleerd. Als er aanleiding is te vermoeden dat eerder goedgekeurde gegevens uit (een) maand- of jaaropgave(n) onjuist zijn, dan kan Nedvang deze gegevens opnieuw beoordelen en kan Nedvang alsnog tot niet-goedkeuring overgaan.

Het tijdig afronden van de beoordeling van maand- en jaaropgaven is niet alleen afhankelijk van Nedvang, maar in belangrijke mate ook van de medewerking die door gemeenten en afvalbedrijven wordt verleend bij de beoordeling van de opgaven en het uitvoeren van de controlecyclus.

Type vergoedingen
Voor de verschillende materiaalsoorten en fracties bestaan verschillende vergoedingstypen. De vergoeding die een gemeente ontvangt is in het geval van OPK, kunststof, metaal en drankenkartons afhankelijk van het model waarvoor de gemeente heeft gekozen. De vergoedingstypen zijn weergegeven in Tabel 3 en de berekening van de vergoedingen in bijlage G3. De hoogte van de tarieven is te vinden op www.nedvang.nl.

Tabel 4 - Soorten vergoedingen per materiaalsoort/fractie

Jaarvergoeding

Betaling door het AFV aan een gemeente vindt plaats op basis van de jaarvergoeding. De jaarvergoeding wordt vastgesteld conform het bepaalde in bijlage G3 (vergoedingen gemeenten) en de daarin opgenomen voorwaarden.

De jaarvergoeding stelt het AFV na afloop van het jaar vast mede op basis van het betaalvoorstel van Nedvang. In beginsel ontvangt de gemeente op uiterlijk 31 januari twee jaren na het betreffende jaar van opgave een specificatie van de jaarvergoeding, met daarbij een overzicht van de voor dat kalenderjaar ontvangen voorschotbedragen van het AFV en de gehanteerde verrekenprijs per materiaal.

 

Bevoorschotting
De gemeente komt in aanmerking voor voorschotbetalingen op de jaarvergoeding op basis van de maandopgave(n) van de gemeente. Een gemeente is alleen gerechtigd tot een voorschotbetaling indien de desbetreffende maandopgave juist en volledig is en tijdig is ingediend, een en ander conform de eisen die aan de opgave worden gesteld en indien is voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden. Ingeval de jaarvergoeding voor een fractie wordt bepaald op basis van een garantievergoeding en verrekenprijs zal de bevoorschotting plaatsvinden op basis van een voorlopige verrekenprijs. 

De bevoorschotting is een voorschot op de jaarvergoeding voor de (gerapporteerde) gewichten van het verpakkingsafval.

 

Betaalvoorstel
Bij een vastgestelde jaarvergoeding of bevoorschotting stuurt Nedvang een betaalvoorstel aan het AFV. Een betaalvoorstel kan zowel een advies tot betaling inhouden als de terugvordering van reeds betaalde (voorschot)bedragen. Het gespecificeerde betaalvoorstel is voor de gemeente inzichtelijk in WasteTool. 
 

Facturatie
Een gemeente factureert binnen 4 weken het in het betaalvoorstel vermelde bedrag aan het AFV inclusief de van toepassing zijnde btw. De factuur moet voldoen aan de factuurvereisten, zoals die zijn opgenomen in art. 35a van de Wet op de omzetbelasting 1968. Op de factuur vermeld de gemeente het betaalvoorstelnummer. Het samenvoegen van meerdere betaalvoorstellen op één factuur is mogelijk, mits op de factuur de nummers van de betaalvoorstellen worden vermeld.

Adressering van de factuur:
Afvalfonds Verpakkingen
Postbus 1266
2260 BG  Leidschendam
Btw-nummer: NL851785773B01
KvK-nummer: 55611192
Om zoveel mogelijk milieudruk te beperken, worden gemeenten verzocht gebruik te maken van digitale facturen. Digitale facturen kunnen verstuurd worden aan facturen@afvalfondsverpakkingen.nl.
 

Betalingstermijn
Na ontvangst van de factuur van de gemeente controleert het AFV of de factuur voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Indien de factuur juist is, betaalt het AFV een vergoeding uit aan een gemeente binnen vier weken na ontvangst van de factuur. Bedragen die de gemeente aan het AFV verschuldigd is, zullen – tenzij het AFV kiest voor verrekening – aan de gemeente in rekening worden gebracht door middel van een factuur met een betalingstermijn van vier weken.

 

Verrekening
Het AFV is gerechtigd om bedragen die het AFV aan de gemeente moet betalen en bedragen die de gemeente aan het AFV moet betalen (bijvoorbeeld in geval van teveel bevoorschotting en/of herbeoordeling van opgaven) met elkaar te verrekenen.
 

Betaling op bankrekening
Betalingen die niet door verrekening zullen worden voldaan, worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de gemeente dat de gemeente vermeldt op haar factuur.

 

Terugbetaling
Het AFV is te allen tijde gerechtigd om bedragen die zij teveel heeft betaald terug te vorderen en/of te verrekenen, onder meer indien aan gegevens uit een opgave de goedkeuring komt te ontvallen, een betaalvoorstel achteraf onjuist blijkt te zijn naar aanleiding van de uitgevoerde controles, een opgave wordt gewijzigd en/of er anderszins ten aanzien van een opgave op enig moment niet is voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden (bijlage G3) of de kwaliteitseisen (bijlage 2).

 

Rente
Er is geen rente verschuldigd over door het AFV aan gemeenten of vice versa verschuldigde vergoedingen en/of voorschotten ongeacht het moment van betaling.

Belangrijke documenten

7.1 Algemeen

De beoordeling van maand- of jaaropgaven door Nedvang vindt primair plaats door de controles uit te voeren die in dit hoofdstuk zijn beschreven. De controlecyclus is er op gericht om door integrale uitvoering van alle opgenomen controles de beoordeling van de opgave met betrekking tot een jaaropgave te doen plaatsvinden. De controlecyclus kent een continu verloop en vangt al aan voordat de eerste maandopgaven over het eerste kwartaal van een kalenderjaar door Nedvang in Wastetool zijn ontvangen. Bij uitvoering van de controlecyclus is cruciaal dat Nedvang, gemeenten en de afvalbedrijven tijdig en goed meewerken aan de uit te voeren controles.

Uitgangspunten controlecyclus

De controlecyclus is zo opgezet dat bij het doorlopen van de controlecyclus gaandeweg telkens meer zekerheid ontstaat over de juistheid en volledigheid van de jaaropgave(n). Het is dus niet zo dat de controles volgtijdelijk en direct gekoppeld zijn aan elke maandopgave of jaaropgave.

De controles vinden plaats:

 1. in het desbetreffende kalenderjaar, mede op basis van de maandopgaven; en,
 2. in het daarop volgende kalenderjaar, onder meer op basis van de jaaropgaven die door de gemeente al dan niet zijn gewijzigd naar aanleiding van de bevindingen uit eerdere controles.

De controlecyclus is er voorts op gericht dat een controle op die plaats in de recyclingketen van een materiaalsoort en/of fractie plaatsvindt waar die controle het grootste inzicht biedt (bijvoorbeeld een controle bij een afvalbedrijf waar meer gemeenten verpakkingsafval aanleveren zodat met een enkele controle direct wordt bijgedragen aan de beoordeling van de opgaven van verschillende gemeenten). Op die manier kan het aantal controles zoveel als mogelijk worden beperkt, terwijl dat niet noodzakelijkerwijs afbreuk doet aan de mate van inzicht in de betrouwbaarheid van de opgave(n) die door de controles wordt verkregen.

In de controlecyclus staat centraal dat de mate en intensiteit van controle ten behoeve van een beoordeling van data over een bepaalde materiaalsoort en/of fractie toeneemt, als het risico dat de juistheid en transparantie van de monitoring van recyclingresultaten, dan wel de rechtmatigheid van de door het AFV uitgekeerde vergoedingen in het gedrang komen, groter is.

Nedvang heeft voor elke materiaalsoort een risicoanalyse gemaakt ten behoeve van het doen van de beoordeling en de daarmee samenhangende adequate en efficiënte inzet van controles. Het risico dat de opgegeven gegevens niet betrouwbaar zijn verschilt per materiaalsoort bijvoorbeeld doordat:

Bij het uitvoeren van controles streeft Nedvang er naar om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de beheersmaatregelen die door gemeenten en afvalbedrijven in de recyclingketen van de materiaalsoort en/of fractie zijn beschreven en aantoonbaar worden toegepast.

De controlecyclus kan telkens door Nedvang worden aangepast, na overleg met gemeenten en afvalbedrijven. Bij het evalueren en aanpassen van de controlecyclus zal Nedvang uitgaan van de navolgende uitgangspunten:

 • de intensiteit en frequentie van controles in de controlecyclus zal worden verhoogd indien blijkt dat de controlecyclus in onvoldoende mate leidt tot zekerheid over de juistheid en volledigheid van de opgaven en de rechtmatigheid van betalingen; en,
 • om de administratieve lasten voor gemeenten, afvalbedrijven en het verpakkende bedrijfsleven te beperken, wordt er naar gestreefd om - indien er stelselmatig voldoende zekerheid is over de juistheid en volledigheid van de opgave(n) en de totstandkoming daarvan - de intensiteit en frequentie van de controles in de controlecyclus zoveel als mogelijk af te bouwen.

Verschillende soorten controles

In een controlecyclus kunnen één of meer van de navolgende controles of opdrachten tot overeengekomen specifieke werkzaamheden (hierna: controles) worden uitgevoerd:

 1. Uitvoering accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave (zie ook paragraaf 7.2);
 2. Controle samenstelling en gewicht PMD (paragraaf 7.3)
 3. Administratieve controles (zie ook paragraaf 7.4);
 4. Kwaliteitscontroles (zie ook paragraaf 7.5);
 5. Vermarktingsverificatie (zie ook paragraaf 7.6);
 6. Technische audit sorteerinstallatie (zie ook paragraaf 7.7);
 7. Dataverificatie (zie ook paragraaf 7.8);
 8. Maatwerkcontroles (zie ook paragraaf 7.9).

De controles kunnen – al dan niet in afwijking van de controlecyclus – zowel periodiek worden uitgevoerd als incidenteel. Gemeenten zullen er voor zorg dragen dat zij zelf en de door hen ingeschakelde afvalbedrijven volledig meewerken aan de controles zoals genoemd in dit hoofdstuk van het UMP.

In paragraaf 7.10 is nader toegelicht hoe zal worden omgegaan met de eventuele bevindingen die uit controles voortvloeien. In de onderstaande animatie wordt de jaarcyclus verder toegelicht.

 

7.2 Uitvoering van accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave

De uitvoering van het accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave heeft betrekking op alle materiaalsoorten. In het accountantsprotocol staan instructies over de uit te voeren werkzaamheden betreffende de gemeentelijke jaaropgave van ingezameld en gerecycled verpakkingsafval. Het op te leveren accountantsproduct (Rapport van feitelijke bevindingen) vormt een belangrijk middel voor Nedvang om te kunnen beoordelen of de gemeentelijke jaaropgave juist, betrouwbaar en volledig is.

Nedvang bepaalt door middel van willekeurige selectie bij welke gemeenten de uitvoering van het accountantsprotocol zal worden uitgevoerd. Indien een gemeente op basis van voornoemde selectie is aangewezen voor de uitvoering van het accountantsprotocol, zal Nedvang dat schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Nedvang zal in eerste instantie de gemeente in de gelegenheid stellen om een door de gemeente aan te wijzen (al dan niet interne) accountant opdracht te geven tot uitvoering van het accountantsprotocol. De gemeente dient het rapport van feitelijke bevindingen aan Nedvang ter beschikking te stellen op uiterlijk 1 augustus na afloop van het kalenderjaar waarop de jaaropgave betrekking heeft. De kosten die samenhangen met een in opdracht van de gemeente uitgevoerd accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave komen voor rekening van de gemeente.

De duur van de uitvoering van het accountantsprotocol en de impact die deze heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering van de gemeente zijn in zekere mate afhankelijk van de beschikbaarheid van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie.

Om de duur en de impact te beheersen is bij het accountantsprotocol een specifieke bijlage opgesteld. Daarin is opgenomen welke documentatie en (overige) informatie de gemeente in overleg met de accountant vooraf dient te verzamelen om de accountant vlot van de juiste informatie te voorzien.

De werkzaamheden van de accountant vinden plaats op basis van het accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave (bijlage G4.1).

Belangrijke documenten

 

7.3 Controle samenstelling en gewicht PMD

Het door de gemeente binnen het bronscheidingsmodel ingezamelde PMD wordt gecontroleerd op samenstelling en gewicht.

Een gemeente levert het ingezamelde PMD aan bij een op- of overslaglocatie. Hier wordt het PMD bij binnenkomst visueel gecontroleerd met het beoordelingsprotocol PMD (zie bijlage 3.6[8]). Op basis van dit protocol wordt het geaccepteerd gewicht vastgesteld wat voldoet aan de materiaalspecificatie PMD (zie bijlage 4[8]). Het vastgestelde gewicht komt voor vergoeding in aanmerking (zie bijlage G3).

Bij een volledige afkeur van de vracht heeft de gemeente één dag de tijd om aan te geven dat de vracht opnieuw moet worden gecontroleerd (hierna: challenge). Bij een challenge voert een onafhankelijke partij nogmaals een visuele controle conform het beoordelingsprotocol PMD uit. Het resultaat van deze controle is bindend. Indien blijkt dat de vracht terecht is afgekeurd draagt de gemeente de in het beoordelingsprotocol opgenomen kosten voor de challenge. Wanneer de vracht onterecht is afgekeurd komen de kosten voor de challenge voor rekening van de overslaglocatie. De kosten van challenge(s) worden verrekend in de jaarvergoeding van de gemeente.

 

Controle op uitvoering beoordelingsprotocol PMD en samenstelling geaccepteerd materiaal

Nedvang en gemeentelijke samenwerkingsverbanden voeren controles uit om vast te stellen of het beoordelingsprotocol door de acceptant op de op- of overslaglocaties juist wordt uitgevoerd. Dit gebeurt onder meer door middel van dataverificaties bij de op- of overslaglocaties (zie paragraaf 7.8).

Om vast te stellen of de uitvoering van het beoordelingsprotocol resulteert in geaccepteerd materiaal wat voldoet aan de materiaalspecificatie PMD, voeren genoemde partijen fysieke controles uit op het ingewogen, afkeurde en geaccepteerde materiaal. Hiervoor wordt het meetprotocol voor de samenstelling van brongescheiden PMD-afval gebruikt (bijlage 3.7). Deze fysieke controles hebben geen invloed op de inzamelvergoeding van reeds geaccepteerd materiaal.

Belangrijke documenten

 

7.4 Administratieve controle

Administratieve controles vinden in beginsel uitsluitend plaats ten aanzien van de materiaalsoorten kunststof en drankenkartons.

Bij de administratieve controles wordt op basis van gegevens afkomstig van een gemeente en/of een door een gemeente in de recyclingketen ingeschakeld afvalbedrijf nagegaan in welke mate in de recyclingketen zodanige procedures en rapportageverplichtingen zijn ingesteld en worden nageleefd dat de betrouwbaarheid van de opgave van de gemeente en/of de totstandkoming van de opgave in het licht van de gemaakte afspraken, aannemelijk is.

Bij het uitvoeren van een administratieve controle kunnen bevindingen voortvloeiend uit een eerdere controle worden betrokken onder meer om te bezien of die bevindingen adequaat zijn opgevolgd en – waar nodig – de afvaladministratie en opgave(n) overeenkomstig zijn gecorrigeerd.

Nedvang beoogt om de administratieve controles ten behoeve van een bepaald kalenderjaar als volgt te doen plaatsvinden:

 1. de maandopgaven over de eerste twee kwartalen van dat kalenderjaar in de maanden augustus en september van dat kalenderjaar;
 2. de maandopgaven over de laatste twee kwartalen van het kalenderjaar in de maanden maart en april van het daarop volgende kalenderjaar;
 3. de jaaropgave indien en zodra deze aan Nedvang is verstrekt.

Administratieve controles bij de materiaalsoort kunststof en de verpakkingssoort drankenkartons vinden plaats op basis van het protocol administratieve controle kunststofverpakkingsafval en drankenkartons afkomstig van huishoudens (bijlage G4.2).

Belangrijke documenten

 

7.5 Kwaliteitscontroles

Kwaliteitscontroles vinden in beginsel uitsluitend plaats ten aanzien van de materiaalsoort kunststof en de verpakkingssoort drankenkartons.

Bij de kwaliteitscontroles wordt bij het afvalbedrijf in de door een gemeente tot stand gebrachte recyclingketen van een materiaalsoort onderzoek gedaan naar de kwaliteit en/of kwantiteit van het verpakkingsafval op een bepaald moment in die keten. Een dergelijke controle kan onder meer plaatsvinden bij de inzamelaar, de op- en overslaglocatie, dan wel bij de be- of verwerkers (zoals sorteerders of recyclers).

Nedvang beoogt om de kwaliteitscontroles ten behoeve van een bepaald kalenderjaar gedurende dat kalenderjaar te laten plaatsvinden. Kwaliteitscontroles zullen waar mogelijk vooraf met de afvalbedrijven worden afgestemd.

Kwaliteitscontroles vinden plaats op basis van het meetprotocol samenstelling kunststofverpakkingsafval en drankenkartons afkomstig van huishoudens (bijlage 3.3). Zie voor meer informatie de animatie over kwaliteitsmeting kunststofverpakkingsafval voor gemeenten in het ketenregiemodel.

Belangrijke documenten

 

7.6 Vermarktingsverificatie

De vermarktingsverificatie vindt in beginsel uitsluitend plaats ten aanzien van de materiaalsoorten kunststof, metalen en drankenkartons.

Bij de vermarktingsverificatie wordt onderzoek gedaan naar onder meer de verkooptarieven en hoeveelheden voor de vermarkting van kunststoffracties, metalen, drankenkartons en residu. Het op te leveren rapport van feitelijke bevindingen wordt gebruikt om de verrekenprijs en de vermarktingsvergoeding over een kalenderjaar vast te kunnen stellen en tevens de totaal vermarkte hoeveelheden per fractie. De vermarktingsverificatie wordt uitgevoerd door de (huis)accountant van de partij die, direct of indirect, in opdracht van een gemeente Nederlands verpakkingsafval afkomstig van huishoudens vermarkt.

De vermarktingsverificatie ten behoeve van een bepaald kalenderjaar vindt plaats in de maanden maart en april van het daarop volgende kalenderjaar en dient uiterlijk 1 mei afgerond en verspreid te zijn aan de in het protocol opgenomen verspreidingskring.

De uitvoering van het protocol vermarktingsverificatie bij de materiaalsoort kunststof, metalen en drankenkartons vindt plaats op basis van het protocol vermarktingsverificatie (bijlage G4.4). Indien een gemeente in een bepaald kalenderjaar overstapt van het ketenregiemodel naar het bron- en/of nascheidingsmodel dan zal er een uitgebreidere vermarktingsverificatie worden uitgevoerd om tevens per fractie vast te stellen welke hoeveelheden fracties zijn vermarkt binnen het ketenregiemodel. Nedvang stemt dit protocol af met het desbetreffende afvalbedrijf welke de fracties vermarkt.

Belangrijke documenten

 

7.7 Technisch audit sorteerinstallaties

De technische audit sorteerinstallatie vindt in beginsel uitsluitend plaats ten aanzien van de materiaalsoorten kunststof, metaal en drankenkartons.

Bij de technische audit sorteerinstallatie wordt bij de sorteerinstallatie waar indirect of direct in opdracht van gemeenten materiaal- of verpakkingssoorten worden gesorteerd, onderzoek gedaan naar onder meer het risico op vermenging, onregelmatigheden in het wegings-, sorteer- en opslagproces en het datamanagement.

In opdracht van Nedvang wordt de audit minimaal jaarlijks per sorteerinstallatie uitgevoerd.

 

7.8 Dataverificatie

Met een dataverificatie wordt beoordeeld of de opgave van een afvalbedrijf juist en volledig is en heeft betrekking op alle materiaalsoorten en/of fracties. De dataverificaties leveren in algemene zin informatie op over de betrouwbaarheid van data die afkomstig zijn van afvalbedrijven. De uitkomsten van die controles zijn in dit UP-Gemeenten van belang voor zover door de gecontroleerde afvalbedrijven Nederlands verpakkingsafval afkomstig van huishoudens wordt verwerkt.

De dataverificatie bij afvalbedrijven is nader geregeld in paragraaf 4.1 van het UP-Afvalbedrijven

 

7.9 Maatwerkcontroles

Maatwerkcontroles kunnen betrekking hebben op alle materiaalsoorten en/of fracties.

Maatwerkcontroles worden toegepast indien zich een incident of anderszins een situatie voordoet die een specifieke wijze van controle vereist om het milieurendement en/of de rechtmatigheid van betalingen te kunnen onderbouwen en verantwoorden. Het gaat om maatwerk en er is niet op voorhand een specifiek protocol op te stellen. Maatwerkcontroles vinden plaats bij een gemeente en of bij één of meerdere partijen in de door een gemeente tot stand gebrachte recyclingketen. Betrokken partijen werken mee en doen tijdig wat gegeven de urgentie van de situatie vereist is.

 

7.10 Bevindingen na controle: aanpassen opgave

Indien tijdens of naar aanleiding van de bevindingen bij een controle het vermoeden bestaat of geconstateerd wordt dat gegevens in een of meerdere opgave(n) niet juist en/of volledig zijn, dan zal Nedvang de gemeente en/of het afvalbedrijf informeren over de bevindingen die goedkeuring van de gegevens in de opgave(n) in de weg staan. De gemeente of in voorkomend geval het afvalbedrijf zal dan in de gelegenheid worden gesteld om:

 1. aanvullende informatie aan te leveren die door Nedvang zal worden betrokken bij de beoordeling van de opgave(n), dan wel,
 2. naar aanleiding van de bevinding(en) de opgave(n) aan te passen.

De gemeente dient er – waar nodig – voor zorg te dragen dat het door de gemeente gecontracteerde afvalbedrijf tijdig en onderbouwd naar aanleiding van bevindingen zodanige gegevens aan de gemeente verstrekt dat de gemeente de opgave(n) kan aanpassen. Het al dan niet verstrekken van dergelijke gegevens aan de gemeente door het door de gemeente gecontracteerde afvalbedrijf komt voor risico van de gemeente.

Indien na een beoordeling het vermoeden dat de opgave niet juist of niet volledig is bij Nedvang:

 1. is weggenomen, zal Nedvang de opgave goedkeuren, dan wel de reeds verleende goedkeuring in stand laten; of,
 2. niet is weggenomen, zal Nedvang de opgave (alsnog) geheel of gedeeltelijk niet goedkeuren.

Voor sommige materiaalsoorten en/of verpakkingssoorten kan in een protocol worden vastgelegd welke consequenties bepaalde bevindingen naar aanleiding van een controle hebben voor de opgave. Uitgangspunt daarbij is dat Nedvang en de VNG een dergelijk protocol gezamenlijk vaststellen. Tot op heden is voor de kwaliteitscontroles bij de materiaalsoorten kunststof en de drankenkartons een dergelijk protocol vastgesteld door Nedvang en de VNG: “ Beoordelingssystematiek voor de verwerking van resultaten van metingen van de fysieke samenstelling” (bijlage G4.3). Dergelijke protocollen beogen de afhandeling van bevinden na een controle tussen Nedvang en gemeenten te vereenvoudigen en de voorspelbaarheid van de gevolgen van uitkomsten van een beoordeling voor alle betrokkenen te vergroten.

Belangrijke documenten

 

In het Afsprakenkader is afgesproken dat er in de periode 2013 tot en met 2020 jaarlijks € 20 miljoen ter beschikking wordt gesteld aan gemeenten voor de extra preventie en extra aanpak van zwerfafval. De hoogte van deze zwerfafvalvergoeding per gemeente is gebaseerd op het aantal inwoners in het voorgaande jaar (t-1).

Een gemeente kan voor een zwerfafvalvergoeding in aanmerking komen. Zij moet deelnemer zijn bij Nedvang en een jaarplan met zwerfafvalactiviteiten indienen en verantwoorden via WasteTool. De voorwaarden voor het aanvragen en het verantwoorden, evenals de systematiek van het uitkeren van de zwerfafvalvergoeding, staan beschreven in de Handleiding aanvraag en verantwoording Zwerfafvalvergoeding (bijlage G5).

Het jaarplan en de verantwoording van de gemeente voor de extra aanpak van zwerfafval wordt in samenwerking door Nederland Schoon en Nedvang beoordeeld op basis van de systematiek zoals beschreven in bijlage G5. Bij goedkeuring ontvangt de gemeente de zwerfafvalvergoeding. Als de gemeente volgens de handleiding een jaarplan indient en deze wordt goedgekeurd, ontvangt de gemeente per kwartaal een voorschot. Een gemeente verneemt binnen acht weken of een jaarplan is goedgekeurd.

Ieder jaar legt een gemeente in het eerste kwartaal verantwoording af over het afgelopen jaar. In de verantwoording geeft de gemeente aan welke extra activiteiten zijn uitgevoerd, rapporteert zij onder meer met monitoringsgegevens over het effect van deze activiteiten en levert zij een financiële onderbouwing waaruit blijkt in hoeverre zij het beschikbare bedrag heeft ingezet, één en ander conform de handleiding. Nedvang controleert deze gegevens. Als een gemeente het beschikbare bedrag in een jaar niet volledig besteedt, dan kan zij het restant in een volgend kalenderjaar nog benutten. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage G5.

Belangrijke documenten

De betrokken partijen streven er naar om de afhandeling van alle rechten en verplichtingen die voor hen uit het Afsprakenkader voortvloeien in goed overleg te laten plaatsvinden. Indien om welke reden dan ook een partij bezwaar heeft tegen een door een andere partij verrichte handeling, zal die partij de handelende partij hiervan schriftelijk in kennis stellen. Partijen zullen zich vervolgens tot het uiterste inspannen om een minnelijke oplossing te vinden voor de bezwaren, zoals beschreven in de deelnemersovereenkomst (zie bijlage G1).

Belangrijke documenten