MENU

Het AFV legt namens producenten en importeurs jaarlijks verantwoording af over de uitvoering en werkt hiervoor samen met diverse actoren volgens de regels in het UMP. Het Monitoringprotocol beschrijft in welk kader gemeenten en afvalbedrijven werkzaamheden moeten uitvoeren zodat de PI’s, aan hun jaarlijkse verslagleggingsverplichtingen kunnen voldoen. Eisen over de wijze van meting en verslaglegging zoals beschreven in dit protocol vormen de basis voor opgaveverplichtingen van gemeenten en afvalbedrijven aan Nedvang.

Hoofdstuk 1 beschrijft hoe PI’s aan de wettelijke verplichtingen voor de verslaglegging kunnen voldoen. Deze verslaglegging maakt voor onderdelen gebruik van de gegevens die gemeenten en afvalbedrijven aan Nedvang rapporteren[4] (hoofdstuk 2), in een bepaalde jaarcyclus (hoofdstuk 3). Het betreft gegevens op specifieke meetpunten over het gewicht van het (verpakkings)afval dat zij (laten) inzamelen en verwerken (hoofdstuk 4). Ook beschrijft het Monitoringprotocol het gebruik van weeggegevens, aannames en kentallen (hoofdstuk 5).

Het Monitoringprotocol hoort onlosmakelijk bij het Algemeen deel van dit UMP. Ook maken de Algemene UMP bijlagen onderdeel uit van het Monitoringprotocol.

Artikel 8 lid 1 van het Besluit stelt dat PI’s jaarlijks voor 1 augustus verslag uit moeten brengen over het voorafgaande kalenderjaar. Namens de bij haar aangesloten PI’s verzorgt het AFV deze jaarlijkse verslaglegging aan de ILT. Hiervoor past zij de Ministeriële Regeling Verslaglegging afkomstig van het ministerie van IenW toe. Deze regeling bevat de hoofdpunten van het Basisdocument Monitoring. Voor een meer gedetailleerd begrip verdient het aanbeveling kennis te nemen van deze documenten.

De Ministeriële Regeling Verslaglegging bevat verplichtingen op de volgende onderdelen:

  1. Gegevens bedrijf of collectief;
  2. Gegevens preventie;
  3. Gegevens op de markt gebrachte verpakkingen;
  4. Gegevens ingezameld verpakkingsafval;
  5. Gegevens verwerking verpakkingsafval.

In Figuur 5 is schematisch weergegeven hoe deze onderdelen in de jaarlijkse verslaglegging worden opgenomen. De wijze van uitvoering van de onderdelen D en E is opgenomen in dit UMP. De resultaten maken onderdeel uit van de monitoringsrapportage van het AFV. Het AFV gebruikt de monitoringsrapportage om aan een gedeelte van haar jaarlijkse verslagleggingsverplichting te voldoen.

Figuur 5 - Schematische weergave van de rapportageonderdelen voor de jaarlijkse verslaglegging.

Voor het samenstellen van de monitoringsrapportage doen gemeenten en afvalbedrijven periodiek opgave van de volgende gegevens aan Nedvang:

De wijze waarop gemeenten en afvalbedrijven bovenstaande gewichten opgeven aan Nedvang is opgenomen in het UP-Gemeenten en UP-Afvalbedrijven. Voor alle gewichten geldt dat gemeenten en afvalbedrijven gebruik maken van de meetpunten zoals benoemd in hoofdstuk 4 van dit Monitoringprotocol en gebruik maken van de methode om het gewicht te bepalen zoals beschreven in hoofdstuk 5 van dit Monitoringprotocol. Het gewicht totaal nuttige toepassing per soort verpakkingsmateriaal vormt de optelsom van recycling en energieterugwinning.

Voor de aanlevering en beoordeling van opgaven werken Nedvang, de gemeenten en de afvalbedrijven met een jaarcyclus (Figuur 6). Gedurende het jaar verzamelen gemeenten en afvalbedrijven gegevens over de inzameling en verwerking van verpakkingsafval. Afvalbedrijven en gemeenten doen per tijdvak van een maand opgave bij Nedvang (zie UP-Gemeenten en UP-Afvalbedrijven voor specifieke eisen ten aanzien van de opgave).

Na afloop van het jaar dienen gemeenten en afvalbedrijven een jaaropgave in, waarmee zij het in het vorige kalenderjaar ingezamelde en verwerkte gewicht verpakkingsafval rapporteren.

Nedvang beoordeelt opgaven op juistheid, volledigheid en tijdigheid. De verantwoordelijkheid voor de correctheid en inhoud van de opgave ligt altijd bij de gemeente, het afvalbedrijf en de recycler, ongeacht de beoordeling en eventuele goedkeuring door Nedvang.

De inhoud van de goedgekeurde opgaven van gemeenten en afvalbedrijven aggregeert Nedvang voor de opgave aan AFV voor de jaarlijkse monitoringsrapportage.

Figuur 6 - Schematische weergave van de jaarlijkse acties in het kader van de monitoring.

In de Ministeriële Regeling Verslaglegging zijn de meetpunten voor het gewicht van verpakkingsafval vastgesteld. Deze meetpunten moeten door alle betrokken partijen worden gebruikt. De metingen dienen plaats te vinden op geijkte weegbruggen. Figuur 7 geeft schematisch de ligging van deze meetpunten weer.

Figuur 7 - Schematische weergave meetpunten inzameling, recycling en energieterugwinning

Meetpunt inzameling

Het meetpunt inzameling is het eerste weegmoment na de inzameling van gescheiden aangeboden verpakkingsafval en/of direct na nascheiding. De weging moet plaatsvinden op een door een onafhankelijke instantie periodiek geijkte weegbrug.

Het afvalbedrijf meet bij ontvangst het gewicht per soort materiaal of fractie van het ingezameld verpakkingsafval (bedrijfs- en huishoudelijk verpakkingsafval), onderscheiden naar afkomstig van directe ontdoeners of uit nascheiding van restafval en rapporteert deze gegevens aan Nedvang. De gemeente meet op vergelijkbare wijze het gewicht per soort materiaal of fractie voor ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval of neemt het resultaat van de meting over van het afvalbedrijf die dit in haar opdracht of in opdracht van AFV uitvoert en rapporteert deze gegevens aan Nedvang.

 

Meetpunt recycling

Het meetpunt waarop recycling bepaald moet worden, is de door een onafhankelijke instantie periodiek geijkte weegbrug (waarbij het gaat om het wegen van de daadwerkelijke invoer van het recyclingproces) van of in opdracht van de inrichting voor het recyclen van het verpakkingsafval. Voor iedere materiaalsoort is in de Ministeriële Regeling Verslaglegging[5] het meetpunt voor recycling in de keten afzonderlijk vastgesteld:

  • Voor glas ligt het meetpunt voor recycling bij de ontvangsten van het ingezamelde glas bij het glasrecyclingbedrijf. Hier wordt het ingezamelde glas nog opgewerkt tot grondstof voor de glasfabriek;
  • Voor OPK ligt het meetpunt voor recycling bij de door oud papierondernemingen uitgeleverde hoeveelheid gereinigd en (al dan niet) gesorteerd OPK;
  • Voor kunststoffen ligt het meetpunt voor recycling bij het bedrijf waar al gesorteerde kunststoffracties worden opgewerkt tot recyclaat dat geschikt is om te worden toegepast als secundaire grondstof. Indien sortering en opwerking bij één bedrijf plaatsvindt ligt het meetpunt na het sorteerproces bij dit bedrijf;
  • Voor metalen ligt het meetpunt voor recycling bij de inrichting[5] voor de productie van de secundaire grondstof;
  • Voor hout ligt het meetpunt voor recycling bij het bedrijf[6] waar het (al of niet gesorteerde) hout wordt ingezet voor de productie van bijvoorbeeld spaanplaat.

 

Meetpunt energieterugwinning

Het meetpunt waarop energieterugwinning bepaald moet worden is de door een onafhankelijke instantie periodiek geijkte weegbrug (waarbij het gaat om het wegen van de invoer van het energie terugwinningsproces) van of in opdracht van de inrichting voor het terugwinnen van energie uit het verpakkingsafval.

Het afvalbedrijf meldt het gemeten gewicht per verpakkingsmateriaal aan Nedvang. Verwerking van verpakkingsafval in Nederlandse afvalverbrandinginstallaties wordt niet gezien als ‘energieterugwinning’. Voor deze afbakening is gekozen om in het kader van de rapportage over de richtlijn verpakkingen onderscheid te kunnen maken tussen verwerking in een AVI en overige energieterugwinning. De Rijksoverheid monitort voor de Richtlijn zelf de verwerking in een AVI.

 

Verpakkingen bestaande uit meerdere materiaalsoorten

Bij verpakkingen (zoals drankenkartons) bestaande uit meerdere materiaalsoorten, vindt meting in het kader van de monitoring plaats op het meetpunt dat is vastgesteld voor een van de materiaalsoorten. In het kader van de vergoedingen kunnen specifieke eisen aan de meting en opgave zijn gesteld. Als het gewicht van de verschillende soorten materialen afzonderlijk is te meten, vindt meting per materiaal plaats op het desbtreffende meetpunt.

Voor het bepalen van het gewicht is het uitgangspunt om hiervoor een zo specifiek mogelijke weging op een door een onafhankelijke instantie geijkte weegbrug te gebruiken. In sommige situaties is dit niet mogelijk en kan gebruik worden gemaakt van alternatieven om het gewicht te bepalen.

 

Wegingen

Gemeenten, afvalbedrijven, recyclers en inrichtingen voor energieterugwinning betrokken bij de monitoring werken zo uniform mogelijk en gebruiken wegingen. Als het onvermijdelijk is om een andere methode voor gewichtsbepaling te hanteren, dient dit onderbouwd te worden gerapporteerd aan Nedvang.

 

Aannames en kentallen

In bepaalde omstandigheden is wegen geen optie en kan er gebruik gemaakt worden van aannames en kentallen. Zie hiervoor de Ministeriële Regeling Verslaglegging.

Nedvang voert sorteeronderzoeken uit voor de monitoringsrapportage, onder andere voor het bepalen van kentallen, zoals het aandeel verpakkingen in materiaalstromen. De meetmethode is vastgelegd in meetprotocollen. De van toepassing zijnde meetprotocollen zijn opgenomen als bijlage 3. Actuele kentallen staan op www.nedvang.nl.

Belangrijke documenten