MENU

Het Uitvoerings- en Monitoringprotocol (hierna: UMP) beschrijft de monitoring- en uitvoeringsregels ten behoeve van de producentenverantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van verpakkingen. Het UMP is onder verantwoordelijkheid van het Platform Ketenoptimalisatie (hierna: PKO) opgesteld door Nedvang en VNG en geeft de uitwerking weer van de verplichtingen die gelden bij deelname aan de afvalbeheerstructuur door organisaties met een centrale rol in de verpakkingsketen zoals gemeenten, afvalbedrijven, recyclers, Stichting Afvalfonds Verpakkingen (hierna: AFV) en Nedvang.

Afkortingen en begrippen die in dit UMP zijn gehanteerd hebben de betekenis die hieraan in bijlage 1 is toegekend. Voor een goed begrip van het UMP is het van belang kennis te nemen van deze definities.

Het UMP is een praktische uitwerking van de verplichtingen voortkomend uit wetgeving, overeenkomsten en aanvullend gemaakte afspraken voor het dossier verpakkingen. Een schematische weergave van voornoemd kader is opgenomen in het Algemeen deel.

De geldende wet- en regelgeving, het Afsprakenkader (de afspraken uit de Ketenovereenkomst, de Raamovereenkomst en de gepubliceerde besluiten van het PKO op de website www.platformketenoptimalisatie.nl), de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst verpakkingen, de deelnemersovereenkomst gemeenten of de rapportageovereenkomst afvalbedrijven zijn in geval van strijdigheid met dit UMP leidend ten opzichte van het UMP.

Dit UMP (versie 4.2) treedt in werking vanaf 1 januari 2022. Dat betekent onder meer dat alle activiteiten voortvloeiend uit het Besluit en het Afsprakenkader vanaf 1 januari 2022 zullen worden uitgevoerd conform en met in acht neming van het bepaalde in dit UMP. Tot die activiteiten behoren onder meer:

 • het indienen van gegevens en het doen van opgave(n) door gemeenten en afvalbedrijven met betrekking tot kalenderjaar 2022 en verder;
 • het organiseren van en doen plaatsvinden van de inzameling en de be- en verwerking van verpakkingsafval door gemeenten en afvalbedrijven;
 • het uitvoeren van beoordeling en controle door Nedvang; en,
 • het uitkeren van vergoedingen door het verpakkende bedrijfsleven.

Belangrijke documenten

Het UMP is doelgroepgericht opgezet. Dit sluit aan bij de wetgeving. Een gemeente of afvalbedrijf vindt zo eenvoudig de van toepassing zijnde regels. Het UMP bestaat uit meerdere onderdelen.

Het Algemeen deel en beschrijft de samenhang tussen de wetgeving, gemaakte afspraken en de rollen van de betrokken partijen.

Het Monitoringprotocol is het raamwerk voor de uitwerking van de wettelijke verplichtingen voor melding en verslaglegging en de wijze waarop aan die verplichtingen moet worden voldaan.

Het UP-Gemeenten en UP-Afvalbedrijven zijn de uitvoeringsprotocollen. Deze beschrijven voor de gemeenten en de afvalbedrijven de werkwijze en voorwaarden voor de inzameling en/of recycling. De verplichtingen van afvalbedrijven en de wijze van erkenning komen aan de orde in het UP-Afvalbedrijven. De uitvoeringsregels voor verpakkingen die als bedrijfsafval vrijkomen zijn ook daarin opgenomen.

Figuur 1 - Opbouw UMP

De algemene UMP bijlagen bevatten definities, kwaliteitseisen en meetprotocollen. Daarnaast zijn er specifieke bijlagen bij zowel het UP-Gemeenten als het UP-Afvalbedrijven. Deze geven nadere regels, bijvoorbeeld wanneer gemeenten of afvalbedrijven voor een vergoeding in aanmerking komen. Hierin zijn ook de eisen aan de administratie en de werkwijze bij controles opgenomen.

Het UMP is tot stand gekomen door de Beheercommissie UMP en vastgesteld door het PKO. Het UMP is uitsluitend in digitale vorm en in een websitestructuur beschikbaar op www.umpverpakkingen.nl. Op deze website is de meest actuele versie beschikbaar, evenals een overzicht van de wijzigingen.

Het beheer van het UMP is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De beheerder van het UMP is het PKO;
 • Een beheercommissie UMP zal namens het PKO het dagelijks beheer uitvoeren. Deze beheercommissie heeft als taken:
  • voorportaal voor het PKO (inhoudelijke voorbereiding) bij wijzigingen;
  • signaleren van knelpunten in de toepassing van het UMP;
  • ‘early warning’ bij onverwachte ontwikkelingen;
  • communiceren over UMP wijzigingen;
  • geven van interpretaties of uitleg over de UMP tekst (2de lijn, na Nedvang);
 • Beslissingen uit het PKO, welke een invloed hebben op de inhoud van het UMP worden gedeeld met de beheercommissie;
 • De beheercommissie UMP komt minimaal twee keer per jaar bijeen;
 • De beheercommissie UMP bestaat uit twee vertegenwoordigers namens de gemeenten, twee namens het verpakkende bedrijfsleven en secretariële ondersteuning.
Figuur 2 - Procesdiagram beheerstructuur UMP

In Figuur 2 is een vereenvoudigd procesdiagram van de UMP beheerstructuur weergegeven. Een huishoudelijk reglement beschrijft de werkwijze van de beheercommissie UMP en geeft een overzicht van de rollen van de verschillende betrokken partijen en hun bijdrage aan het beheer van het UMP.