MENU

Het Uitvoerings- en Monitoringprotocol (UMP) beschrijft de monitoring- en uitvoeringsregels ten behoeve van de producentenverantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van verpakkingen. Het UMP is onder verantwoordelijkheid van het Platform Ketenoptimalisatie opgesteld door Stichting Verpact (voorheen Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang B.V.) en VNG en geeft de uitwerking van de verplichtingen die gelden bij deelname aan de afvalbeheerstructuur door organisaties met een centrale rol in de verpakkingsketen zoals gemeenten, afvalbedrijven, recyclers en Verpact.

Het UMP uitgelegd in anderhalve minuut:

Het Uitvoerings- en Monitoringprotocol (hierna: UMP) beschrijft de monitoring- en uitvoeringsregels voor de inzameling en recycling van verpakkingen. Het UMP wordt onder verantwoordelijkheid van het Platform Ketenoptimalisatie (hierna: PKO) opgesteld door de Beheercommissie UMP en gepubliceerd op www.umpverpakkingen.nl.

Het UMP 4.2 is een gedeeltelijke herziening van UMP 4.1. De wijzigingen zijn een gevolg van:

  • Aanpassingen Besluit Beheer Verpakkingen n.a.v. publicatie wijzigingsbesluit 17-06-2021;

  • Nieuw verslagleggingsformulier behorende bij het aangepaste Besluit Beheer Verpakkingen;

  • Update beoordelingsprotocol PMD;

  • Vastgestelde inzamelvergoeding nascheidingsmodel 2022;

  • Ervaringen met de uitvoering van UMP 3.0 e.v.

Veel afspraken en de wijze van werken tussen Verpact, VNG en individuele gemeenten en afvalbedrijven blijven in stand en worden uitsluitend geactualiseerd in lijn met de laatste afspraken. De onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd.

 

Aanpassingen Besluit en nieuw verslagleggingsformulier

Op 17-06-2021 is het Besluit verpakkingen 2014 middels een wijzigingsbesluit gewijzigd. Hierbij zijn onder meer nieuwe doelstellingen en een nieuw rekenpunt recycling opgenomen. Verpact is verplicht jaarlijks verslag uit te brengen over een aantal in het Besluit opgenomen verplichtingen. De wijze van verslaglegging is aangepast in het nieuwe verslagleggingsformulier van het ministerie van IenW.

Verpact verzamelt gegevens voor de berekening van het recyclingpercentage verpakkingen. Dit doet zij middels opgaven van gemeenten, afvalbedrijven en recyclers. Voor het verzamelen van gegevens over het nieuwe rekenpunt recycling zijn de voorwaarden aan de opgaven uitgebreid.

Afvalbedrijven zijn volgens het besluit verplicht om de benodigde gegevens aan te leveren. Gemeenten worden in het UMP gevraagd zich in te spannen om inzicht te verkrijgen in de benodigde gegevens om op het rekenpunt recycling de hoeveelheid gerecyclede verpakkingen te kunnen berekenen. Welke gegevens gemeenten moeten aanleveren wordt verder uitgewerkt.

Aangepaste UMP onderdelen:
 

Beoordelingsprotocol PMD

In het bronscheidingsmodel dient het aangeleverde PMD-materiaal wat door of namens een gemeente wordt aangeleverd bij een op- of overslaglocatie te voldoen aan de materiaalspecificatie PMD. Het beoordelingsprotocol PMD wordt gebruikt om het acceptatieproces van het door of namens gemeenten aangeleverde PMD-materiaal op een op- en overslaglocatie te regelen.

Het PKO heeft een nieuw beoordelingsprotocol PMD vastgesteld. Deze geldt vanaf 01-01-2022 en vervangt eerdere versies.

Aangepaste UMP-onderdelen

 

Aanpassing vergoedingen

De volgende door het PKO vastgestelde vergoedingen zijn opgenomen in het UMP: 

  • Inzamelvergoeding nascheidingsmodel 2022.

 

Aangepaste UMP onderdelen:

UP-Gemeenten hoofdstuk 6 – Vergoeding en betaling
Bijlage G3 – Vergoedingen gemeenten

 

Overige aanpassingen

Naast bovengenoemde wijzigingen zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd: