MENU

Het Uitvoerings- en Monitoringprotocol (UMP) beschrijft de monitoring- en uitvoeringsregels ten behoeve van de producentenverantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van verpakkingen. Het UMP is onder verantwoordelijkheid van het Platform Ketenoptimalisatie opgesteld door Nedvang B.V. en VNG en geeft de uitwerking van de verplichtingen die gelden bij deelname aan de afvalbeheerstructuur door organisaties met een centrale rol in de verpakkingsketen zoals gemeenten, afvalbedrijven, recyclers, Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang.

Het UMP uitgelegd in anderhalve minuut:

Het UMP 4.1 is een gedeeltelijke herziening van UMP 4.0. De wijzigingen zijn een gevolg van:

 • Besluiten van Platform Ketenoptimalisatie (PKO) met betrekking tot:
  • Nadere uitwerking modelkeuzes gemeenten;
  • Update PMD materiaalspecificatie en beoordelingsprotocol PMD;
  • Update en uitbreiding meetprotocollen;
  • Vastgestelde vergoedingen 2021/2022.
 • Betaling vergoeding door Afvalfonds op basis van factuur gemeente;
 • Ervaringen met de uitvoering van UMP 3.0 e.v.

Veel afspraken en de wijze van werken tussen Nedvang, VNG en individuele gemeenten en afvalbedrijven blijven in stand en worden uitsluitend geactualiseerd in lijn met de laatste afspraken. De onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd.

 

Modelkeuzes PMD

Een gemeente kan kiezen uit de volgende drie verschillende opties voor de inzameling en/of recycling van PMD:

 • bronscheidingsmodel;
 • nascheidingsmodel;
 • ketenregiemodel.

Vanaf 1-1-2021 kunnen gemeenten binnen het nascheidingsmodel een aanspraak maken op een inzamelvergoeding voor nagescheiden restafval.


Onder bepaalde condities kunnen gemeenten het bron- en nascheidingsmodel combineren. Als een gemeente eenmaal is overgestapt van het ketenregiemodel naar het bron- en/of nascheidingsmodel dan kan die gemeente niet meer terug overstappen naar het ketenregiemodel.


Indien een gemeente haar modelkeuze of aansluiting bij een gemeentelijk samenwerkingsverband wil wijzigen dan kan zij dit aangeven bij Nedvang. Een gemeente dient hiervoor uiterlijk 3 maanden voor de gewenste overstapdatum een keuzeformulier in te dienen bij Nedvang.

Aangepaste UMP onderdelen:

 

Materiaalspecificatie PMD en Beoordelingsprotocol PMD

In het bronscheidingsmodel dient het aangeleverde PMD-materiaal wat door of namens een gemeente wordt aangeleverd bij een op- of overslaglocatie te voldoen aan de materiaalspecificatie PMD. Het beoordelingsprotocol PMD wordt gebruikt om het acceptatieproces van het door of namens gemeenten aangeleverde PMD-materiaal op een op- en overslaglocatie te regelen.

Het PKO heeft een nieuwe materiaalspecificatie PMD en beoordelingsprotocol PMD vastgesteld. Deze gelden vanaf 01-01-2021 en vervangen eerdere versies.

Aangepaste UMP onderdelen:

 

Aanpassing vergoedingen

De volgende door het PKO vastgestelde vergoedingen zijn opgenomen in het UMP:

 • Basisvergoeding ketenregiemodel 2021 en 2022;
 • Inzamelvergoeding bronscheidingsmodel 2021;
 • Inzamelvergoeding nascheidingsmodel 2021.

Aangepaste UMP onderdelen:

 

Betaling vergoeding door Afvalfonds op basis van factuur gemeente

Vanwege een beslissing van de Belastingdienst factureren gemeenten hun vergoeding aan het Afvalfonds. Een gemeente factureert het in het betaalvoorstel vermelde bedrag aan het Afvalfonds inclusief de van toepassing zijnde btw. Na ontvangst van de factuur van de gemeente controleert het AFV of de factuur voldoet aan de gestelde voorwaarden. Indien de factuur juist is, betaalt het Afvalfonds aan de gemeente.

Aangepaste UMP onderdelen:

 

Overige aanpassingen

Naast bovengenoemde wijzigingen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: