MENU

Het Uitvoerings- en Monitoringprotocol (hierna: UMP) beschrijft de monitoring- en uitvoeringsregels voor de inzameling en recycling van verpakkingen. Het UMP is een praktische uitwerking van de verplichtingen voortkomend uit wetgeving, overeenkomsten en aanvullend gemaakte afspraken voor het dossier verpakkingen.
Dit document is opgesteld door Stichting Nedvang en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder verantwoordelijkheid van de Begeleidingscommissie Raamovereenkomst.

 

Het UMP 3.2 is een gedeeltelijke herziening van UMP 3.1. De wijzigingen zijn een gevolg van:

 • Ervaringen met de uitvoering van UMP 3.0 e.v.;
 • Toevoeging van maatwerkcontroles aan controlecyclus UP-G;
 • Gebrek aan inzicht in controleresultaten voor gemeenten;
 • Update van protocollen.

Veel afspraken en de wijze van werken tussen Nedvang, VNG en individuele gemeenten en afvalbedrijven blijven in stand en worden uitsluitend geactualiseerd in lijn met de laatste afspraken. De onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd.

 

Aanpassing geheimhouding protocollen

Gemeenten ondervinden problemen met het toegang krijgen tot bevindingen van controles bij gecontracteerde ketenpartners. Om gemeenten toegang te geven tot bevindingen én Nedvang de mogelijkheid te geven om gemeenten te informeren over relevante bevindingen bij afvalbedrijven, is de geheimhouding in protocollen aangepast.

Aangepaste UMP onderdelen:

 

Aanpassing controlecyclus gemeenten

Voor de vaststelling van de gemeentelijke jaarvergoedingen kunststof en drankenkartons voert Nedvang sinds 2018 twee maatwerkcontroles uit: vermarktingsverificatie en technische audit sorteerinstallatie. Met de vermarktingsverificatie wordt onderzoek gedaan naar onder meer de verkooptarieven en hoeveelheden voor de vermarkting van kunststoffracties. Bij de technische audit sorteerinstallatie wordt in de sorteerinstallatie waar indirect of direct in opdracht van gemeenten materiaal- of verpakkingssoorten worden gesorteerd, onderzoek gedaan naar onder meer het risico op vermenging, onregelmatigheden in het wegings-, sorteer- en opslagproces en het datamanagement.

Aangepaste UMP onderdelen:

 

Gecombineerde inzameling verplicht

Gemeenten die P(M)D inzamelen zijn verplicht de losse gewichten voor plastic, metaal en drankenkartons op te geven. Echter zijn dit allemaal afgeleiden van het enige gewicht waar daadwerkelijk weegbonnen van zijn: het totaal gewicht (gecombineerde inzameling). Het invullen van deze werkelijke meetwaarde wordt verplicht.

Aangepaste UMP onderdelen:

 

Accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave 2018

Het accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave 2018 is opgenomen in het UMP en vervangt hiermee het eerdere protocol.

Aangepaste UMP onderdelen:

 

Handleiding aanvraag en verantwoording Zwerfafvalvergoeding

De handleiding aanvraag en verantwoording Zwerfafvalvergoeding – Systematiek Zwerfafvalvergoeding 2019-2022 is opgenomen in het UMP en vervangt hiermee de eerdere handleiding.

Aangepaste UMP onderdelen:

 

Overige aanpassingen

Naast bovengenoemde wijzigingen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Wijzigingen UMP en Bijlage 1 - Definities: IenM vervangen door IenW, LAP 2 vervangen door LAP 3 (bij gelijke definities);
 • Monitoringsprotocol hoofdstuk 3 - Jaarcyclus opgaven en controles: Schematische weergave van de jaarlijkse acties in het kader van de monitoring uitgelijnd met tijdlijnen UP-G;
 • UP-G hoofdstuk 4 - Jaaropgave: alinea over bezwaarprocedure na vaststelling jaarvergoeding verwijderd. Hier stond een feitelijk onjuistheid in (er is geen sprake van een ‘niet-goedkeuring’) en het is dubbel aangezien in hoofdstuk 9 de afhandeling van incidenten is opgenomen;
 • UP-G hoofdstuk 7 - Controlecyclus: ‘verpakkingssoort drankenkartons’ consistent doorgevoerd;
 • UP-A: Nedvang specifieke bijlagen, die geen onderdeel hoeven te zijn van het UMP, zijn verwijderd uit het UMP en vervangen door een verwijzing naar www.nedvang.nl of WasteTool. Dit betreft de voormalige bijlagen Registratieformulier afvalbedrijven, Rapportagehandleiding afvalbedrijven en Handleiding WasteTool voor afvalbedrijven;
 • UP-A hoofdstuk 3 - Vergoedingen: Specificatie van uitgekeerde betalingen uit tekst gehaald. Deze is niet noodzakelijk aangezien betaaladviezen in WasteTool inzichtelijk zijn;
 • UMP bijlagen: de definities van de protocollen in de bijlagen 3.3 en G4.2 is uitgelijnd met de definities van het UMP. Verwijzingen naar de website van Nedvang zijn verwijderd aangezien de protocollen onderdeel zijn het UMP;
 • Bijlage 3.3 - Meetprotocol samenstelling kunststofverpakkingsafval en drankenkartons afkomstig van huishoudens: definities uitgelijnd met UMP.

Aangepaste UMP onderdelen: