MENU

Hier vindt u veelgestelde vragen.

Klik op een vraag om het bijbehorende antwoord te tonen.

1. UMP Algemeen

Vergelijk met een versie uit het verleden
Delen op

Wat is het UMP?

Het UMP is het Uitvoerings- en Monitoringprotocol. Het UMP beschrijft de monitoring- en uitvoeringsregels ten behoeve van de producentenverantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van verpakkingen. Het UMP is onder verantwoordelijkheid van de Begeleidingscommissie Raamovereenkomst opgesteld door Stichting Nedvang en VNG en geeft de uitwerking van de verplichtingen die gelden bij deelname aan de afvalbeheerstructuur door organisaties met een centrale rol in de verpakkingsketen zoals gemeenten, afvalbedrijven, recyclers, Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Stichting Nedvang. Het UMP is een praktische uitwerking van de verplichtingen voortkomend uit wetgeving, overeenkomsten en aanvullend gemaakte afspraken voor het dossier verpakkingen.

Zie ook de video ‘Wat is het UMP?'

Waarom is er een nieuw UMP?

Het UMP 2.0 moest worden herzien omdat:
- er een nieuwe Raamovereenkomst (2013-2022) is afgesloten;
- er is een nieuw Besluit Beheer Verpakkingen;
- er een basisdocument monitoring is opgesteld horend bij het besluit;
- transitie kunststof-ketenbeheer naar gemeenten;
- meldingsplicht afvalbedrijven;
- ervaringen bij de vorige versie van het UMP.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in UMP 3.0 t.o.v. 2.0?

Algemene aanpassingen:
- Indeling UMP: van huishoudens/bedrijven naar gemeenten/afvalbedrijven;
- Beheerstructuur UMP toegevoegd;
- Monitoringsproces uitgebreid, inclusief meetpunten;
- Nieuwe besluiten, overeenkomsten en afspraken verwerkt.

Aanpassingen UP-Gemeenten:
- Ketenregie kunststof verwerkt, inclusief controlesystematiek;
- Proces maand- en jaaropgaven verder uitgewerkt, inclusief recycling;
- Gemeente kan een OAG-organisatie aanwijzen om namens haar opgave te doen en/of de afvaladministratie te voeren;
- Zwerfafvalsystematiek toegevoegd.

Aanpassingen UP-Afvalbedrijven:
- Meldingsplicht afvalbedrijven opgenomen;
- erkenning en vergoeding afvalbedrijven toegevoegd.

Door wie wordt het nieuwe UMP beheerd en welke taken vallen hieronder?

Het UMP wordt beheerd door de beheercommissie UMP. Deze is de schakel tussen de uitvoerende partijen en de Begeleidingscommissie Raamovereenkomst. Deze beheercommissie heeft als taken:
- voorportaal voor de Begeleidingscommissie (inhoudelijke voorbereiding) bij wijzigingen;
- signaleren van knelpunten in de toepassing van het UMP;
- ‘early warning’ bij onverwachte ontwikkelingen;
- communiceren over UMP wijzigingen;
- geven van interpretaties of uitleg over de UMP tekst (2e lijn, na Nedvang).

2. Monitoring

Vergelijk met een versie uit het verleden
Delen op

Wat staat er in het monitoringprotocol?

Het Monitoringprotocol beschrijft in welk kader gemeenten en afvalbedrijven werkzaamheden moeten uitvoeren, zodat de producenten en importeurs aan hun jaarlijkse verslagleggingsverplichtingen kunnen voldoen. Eisen over de wijze van meting en verslaglegging zoals beschreven in dit protocol vormen de basis voor opgaveverplichtingen van gemeenten en afvalbedrijven aan Nedvang.

Welke meetpunten zijn er voor het gewicht van het verpakkingsafval?

Het meetpunt inzameling en het meetpunt recycling. Zie hoofdstuk 4 van het monitoringprotocol.

Waar liggen de meetpunten bij een verpakking dat bestaat uit meerdere materialen zoals bij laminaten en drankenkartons?

Bij verpakkingen bestaande uit meerdere materiaalsoorten, vindt meting in het kader van de monitoring plaats per materiaalsoort op het meetpunt inzameling en het meetpunt recycling. Als het gewicht van de verschillende soorten materialen afzonderlijk is te meten, vindt meting per materiaal plaats. Als dit niet mogelijk is dan kan gebruik gemaakt worden van kentallen, of aannames (zie Monitoringprotocol hoofdstuk 5). In het kader van de vergoedingen kunnen specifieke eisen aan de meting en opgave zijn gesteld.

3. Gemeenten

Vergelijk met een versie uit het verleden
Delen op

Op welke manier is het UMP bindend voor Nederlandse gemeenten?

Een gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van verpakkingsafval bij huishoudens op grond van artikel 10.21 van de Wm. Voor de inzameling tot en met recycling van verpakkingen kan een gemeente een vergoeding ontvangen als zij zich met een deelnemersovereenkomst (DNO) aansluit bij Nedvang. Bij het afsluiten van een DNO verplicht een gemeente zich te houden aan het UMP.

Wie is de gesprekspartner voor gemeenten over het UMP?  

Nedvang. Mochten er vragen zijn over de interpretatie van het UMP waar uw adviseur bij Nedvang geen antwoord op kan geven dan kan deze vraag gesteld worden aan het secretariaat van de beheercommissie.

Hoe moet ik de inzamel- en recyclegegevens opgeven aan Nedvang?

Het invoeren van inzamel- en recyclecijfers wordt gedaan in WasteTool. Zie voor het gebruik hiervan het informatiefilmpje of de handleiding.

Wat zijn de eisen die worden gesteld aan mijn afvaladministratie? 

De eisen waaraan uw gemeentelijke afvaladministratie moeten voldoen staan beschreven in bijlage G2 (Afvaladministratie gemeenten en OAG-organisatie). Om dubbele administraties in de recycleketen te voorkomen hoeven niet alle delen van de afvaladministratie bij de gemeente voorhanden te zijn. Hierdoor is het wel noodzakelijk dat een gemeente regelt dat haar contractpartners in de recycleketen ook voldoen aan de eisen van de gemeentelijke afvaladministratie.

Wat moet ik regelen met mijn contractpartners m.b.t. de afvaladministratie? 

In de eisen die aan de gemeentelijke afvaladministratie worden gesteld staan ook eisen voor de partijen waarmee u samenwerkt in uw recycleketen (zie bijlage G2). Het is verstandig als u met deze partijen contractueel vastlegt dat zij zich dienen te houden aan het gestelde in het (huidige en toekomstige) UMP m.b.t. de gemeentelijke afvaladministratie, waaronder dat deze partijen in het kader van het UMP volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van beoordelingen en controles.

Kan ik een organisatie aanwijzen om namens mij opgave te doen en mijn afvaladministratie te voeren (OAG-organisatie)?

Ja, dit kan. Hiervoor kunt u een organisatie voor de Opgave en Afvaladministratie Gemeente (OAG-organisatie) aanwijzen. Nedvang zal vanaf het moment van aanwijzing voor de opgave en/of afvaladministratie gaan communiceren met de aangewezen organisatie. Als gemeente blijft u wel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die bij Nedvang worden aangeleverd. In bijlage G2 (Afvaladministratie gemeenten en OAG-organisatie) staat beschreven hoe dit werkt.

Kan ik een organisatie aanwijzen om namens mij opgave te doen en mijn afvaladministratie te voeren (OAG-organisatie)?

Ja, dit kan. Hiervoor kunt u een organisatie voor de Opgave en Afvaladministratie Gemeente (OAG-organisatie) aanwijzen. Nedvang zal vanaf het moment van aanwijzing voor de opgave en/of afvaladministratie gaan communiceren met de aangewezen organisatie. Als gemeente blijft u wel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die bij Nedvang worden aangeleverd. In bijlage G2 (Afvaladministratie gemeenten en OAG-organisatie) staat beschreven hoe dit werkt.

Hoe kom ik aan het ingezamelde P(M)D gewicht voor mijn opgave?

Het afvalbedrijf wat het P(M)D voor een gemeente sorteert, kan aan de gemeente doorgeven wat het gewicht van de gecombineerde inzameling was met een opsplitsing naar de verschillende materialen (plastic, metaal en/of drankenkartons). Mocht de gemeente enkel het gewicht van de gecombineerde inzameling ontvangen dan kan zij gebruikmaken van de landelijke verdeelsleutel om de inzamelgewichten per materiaal te berekenen.

Tot wanneer heeft mijn gemeente de tijd om haar keuze voor wel/niet vermarkten van kunststof vanaf 2018 door te geven?

Gemeenten mogen wachten met hun keuze voor de periode 2018-2020 tot na de evaluatie van de Raamovereenkomst en zij dienen deze keuze voor eind 2017 aan Nedvang kenbaar te maken.

4. Afvalbedrijven

Vergelijk met een versie uit het verleden
Delen op

Moet een afvalbedrijf verplicht opgave doen aan Nedvang?

Ja. Op grond van artikel 10 van het Besluit moet een afvalbedrijf de inzameling en de wijze van nuttige toepassing of verwijdering van verpakkingsafval melden. Dit meldt een afvalbedrijf aan Nedvang. Met WasteTool maakt Nedvang het eenvoudig mogelijk voor afvalbedrijven om opgave te doen. Als een afvalbedrijf zich door Nedvang laat erkennen en opgave doet via WasteTool dan maakt zij aanspraak op een rapportagevergoeding.

Zie voor meer informatie de hoofdstukken 2 (inregelen samenwerking) en 3 (opgave en vergoeding) van het UP-Afvalbedrijven.

Waarom zou ik mij laten erkennen door Nedvang?

Een erkend afvalbedrijf maakt aanspraak op een rapportagevergoeding bij het doen van opgave in WasteTool. Daarnaast maakt de erkenning het mogelijk om met gemeenten samen te werken, omdat gemeenten alleen afvalbedrijven mogen contracteren die zijn erkend door Nedvang.

Zie voor meer informatie de hoofdstukken 2 (inregelen samenwerking) en 3 (opgave en vergoeding) van het UP-Afvalbedrijven.

Welke delen uit het UMP zijn voor mij van belang?

Voor elk afvalbedrijf is het monitoringsprotocol en het UP-Afvalbedrijven van belang. Als u ook huishoudelijk verpakkingsafval inzamelt of verwerkt dan zal de gemeente u verplichten zich ook te committeren aan de eisen uit het UP-Gemeenten die betrekking hebben op uw werkzaamheden.

Hoe doe ik opgave in WasteTool?

Dit staat beschreven in de Handleiding WasteTool voor afvalbedrijven. Deze is opgenomen als bijlage A3 bij het UMP.