MENU

Het Uitvoeringsprotocol Gemeenten (hierna: UP-Gemeenten) beschrijft de uitvoeringsregels voor de gemeenten gebaseerd op de afspraken uit de Raamovereenkomst (zie Over UMP Verpakkingen). Nederlandse gemeenten zijn op grond van artikel 10.21 van de Wm verplicht tot inzameling van huishoudelijk (verpakkings)afval. De Raamovereenkomst bevat de afspraak dat gemeenten voor bepaalde taken een kostenvergoeding ontvangen. Daarvoor moet een gemeente een deelnemersovereenkomst met Nedvang afsluiten (hoofdstuk 1) en deelnemende gemeenten moeten het gewicht van ingezameld en gerecycled verpakkingsafval registreren en rapporteren. Nedvang gebruikt de opgaven voor de monitoring en vergoeding.

Een gemeente rapporteert de inzamel- en recyclinggegevens herleidbaar vanuit haar afvaladministratie via een opgave aan Nedvang (hoofdstuk 2). Een gemeente kan een OAG-organisatie aanwijzen om namens haar de afvaladministratie te voeren en-/of opgave te doen. Een gemeente dient maandopgaven in om in aanmerking te komen voor bevoorschotting (hoofdstuk 3). Op basis van de maandopgaven wordt een jaaropgave opgesteld aan de hand waarvan de jaarvergoeding wordt vastgesteld (hoofdstuk 4). De wijze van beoordelen van een opgave staat in hoofdstuk 5. Bij een (geheel of gedeeltelijke) goedkeuring van een opgave berekent Nedvang de hoogte van de vergoeding waar een gemeente recht op heeft en stuurt een betaaladvies aan het Afvalfonds. In hoofdstuk 6 is dit proces beschreven, inclusief de wijze van betaling door het Afvalfonds op basis van het betaaladvies.

Om de kwantitatieve en kwalitatieve betrouwbaarheid van de opgaven te borgen worden controles uitgevoerd, onder meer door Nedvang (hoofdstuk 7). Voor de aanpak van zwerfafval zijn er vergoedingen beschikbaar. Hiervoor moet een gemeente een jaarplan indienen en verantwoorden bij Nedvang (hoofdstuk 8). De procedure voor de afhandeling van incidenten staat in hoofdstuk 9.

Het UP-Gemeenten (inclusief bijlagen) hoort onlosmakelijk bij het onderdeel 'Over UMP Verpakkingen' en 'Monitoringprotocol'.

1. Aanmelding en procesinrichting

Vergelijk met een versie uit het verleden
Delen op

1.1 Deelnemersovereenkomst

Een gemeente meldt zich door middel van een registratieformulier aan als deelnemer bij Nedvang. Na controle van de gegevens ontvangt de gemeente een deelnemersovereenkomst. Deze beschrijft de samenwerking tussen de gemeente en Nedvang. Bijlage G1 bevat de tekst van de deelnemersovereenkomst.

De gemeente die een deelnemersovereenkomst afsluit, dient een keuze te maken uit de vergoedingsopties. Deze keuze geldt voor een periode van drie jaar met een verlenging van telkens drie jaar. Wanneer een gemeente voor een andere optie kiest, moet zij dit kenbaar maken een jaar voorafgaand aan het verstrijken van de periode. Nedvang stuurt alle gemeenten drie maanden voorafgaand aan het uiterste keuzemoment een schriftelijke kennisgeving. De vergoedingsopties zijn beschreven in bijlage G3.

Nadat een gemeente de deelnemersovereenkomst heeft ondertekend en haar keuze heeft aangegeven, stuurt Nedvang inloggegevens voor WasteTool toe (zie website Nedvang voor handleiding). Wastetool is de online omgeving van Nedvang waarin gemeenten, afvalbedrijven en recyclers opgave van gegevens doen.

Belangrijke documenten

1.2 Procesinrichting

Een gemeente contracteert een door Nedvang erkend afvalbedrijf om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding (zie UP-Afvalbedrijven). Op www.nedvang.nl is een overzicht van de erkende afvalbedrijven te vinden. De gemeente of het gecontracteerde afvalbedrijf zorgt er voor dat het (na)gescheiden ingezamelde huishoudelijke verpakkingsafval aantoonbaar voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in bijlage 2. De meetprotocollen (zie bijlage 3) beschrijven de eisen aan de uitvoering van de metingen.

Als een gemeente gebruik maakt van een gecombineerde inzameling van verschillende soorten verpakkingsafval, gecombineerde inzameling met andere afvalstromen en/of nascheiding toepast, dan moet zij inzichtelijk kunnen maken hoe zij het op elk meetpunt gewogen gewicht toerekent aan de gewichten in de opgave. In de opgave geeft de gemeente het ingezamelde gewicht verkregen door nascheiding apart op.

Een gemeente moet verpakkingsafval afkomstig van Nederlandse huishoudens gescheiden houden tot en met het meetpunt recycling. Als niet te voorkomen is dat het verpakkingsafval mengt of vermengd raakt met bedrijfsafval, buitenlands afval of niet-verpakkingen, neemt de gemeente herleidbaar in haar afvaladministratie de gegevens op waaruit het gewicht van deze componenten te bepalen is.

Gemeenten mogen samenwerken om het ingezamelde materiaal te laten sorteren en vermarkten. Het is te verwachten dat materiaalsoorten en/of fracties van diverse gemeenten daarbij zo nodig zullen worden samengevoegd. Gemeenten moeten onderling en met hun gecontracteerde afvalbedrijven afspraken maken over de onderlinge toerekening van het (vergoedings)gewicht van fracties aan de individuele gemeente. Per individuele gemeente wordt vervolgens een (vergoedings)gewicht gedeclareerd en gecontroleerd ten behoeve van de vergoeding. Gemeenten en hun dienstverleners dienen aan te kunnen geven dat geen sprake is van dubbeltellingen van (vergoedings)gewichten. De wijze van toerekening dient in de afvaladministratie van de gemeente te worden onderbouwd.

Belangrijke documenten

2. Afvaladministratie en opgave

Vergelijk met een versie uit het verleden
Delen op

Een gemeente doet opgave via WasteTool aan Nedvang. Dit gebeurt met maand- en jaaropgaven, onderbouwd door een afvaladministratie. Nedvang beoordeelt deze opgaven. Bij een goedkeuring gebruikt Nedvang de gegevens voor de monitoring en berekent Nedvang de desbetreffende vergoeding voor de gemeente. Het Afvalfonds keert deze vergoeding uit (zie Figuur 8).

Figuur 8 - Structuur van uitvoering, opgave, controle, beoordeling en vergoeding

 

2.1  Opzet afvaladministratie

Gemeenten zijn verplicht om opgave te doen van het inzamel- en recyclegewicht van het verpakkingsafval per materiaalsoort en/of de fractie. De gemeente moet de gegevens kunnen onderbouwen aan de hand van een afvaladministratie (zie Bijlage G2).

Belangrijke documenten

2.2 Voorwaarden aan de opgave

De gemeente is te allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens in de opgave en de onderbouwing daarvan op basis van de afvaladministratie.

De opgave van een gemeente moet minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de gegevens zijn juist en volledig;
 • de opgave is tijdig ingestuurd;
 • de opgegeven gewichten voldoen op het meetpunt aan de kwaliteitseisen (bijlage 2);
 • gegevens zijn herleidbaar in de afvaladministratie van de gemeente;
 • de opgave is ingestuurd door een rechtsgeldig bevoegd vertegenwoordiger;
 • het opgegeven verpakkingsafval van huishoudens wordt door of namens enkel deze gemeente opgegeven;
 • het opgegeven verpakkingsafval is afkomstig van Nederlandse huishoudens.

Voorts dient de gemeente de opgave te doen met in acht neming van het bepaalde in de bijlage G3 (vergoedingen gemeenten) en bijlage 2 (kwaliteitseisen).

Belangrijke documenten

2.3 Inhoud opgave

Een gemeente doet met behulp van WasteTool opgave van:

 1. het inzamelgewicht van het materiaal dat voldoet aan de kwaliteitseisen op het meetpunt inzameling en
 2. het recyclegewicht van de fracties op het meetpunt recycling.

Een gemeente moet de volgende gegevens in haar opgave opgeven:

Algemene gegevens

 • Naam gemeente;
 • Maand waarop de opgave betrekking heeft (alleen bij een maandopgave)
 • Jaar waarop de opgave betrekking heeft (alleen bij jaaropgave)

Gewicht

 • Gewicht in kilogram onderverdeeld in:
  • gewicht zonder gebruik van aanname;
  • (indien van toepassing) gewicht met gebruik van aanname;

Inzamelgewicht per materiaalsoort/fractie (meetpunt inzameling)

 • Het in de desbetreffende periode op het meetpunt inzameling gewogen gewicht van het door (of namens) de gemeente ingezameld verpakkingsafval per afvalbedrijf waaraan is geleverd, met specificatie van het via bronscheiding en via nascheiding verkregen verpakkingsafval voor:
  • OPK (inclusief niet verpakkingen);
  • bont glas;
  • kleurgescheiden glas uitgesplitst naar wit, groen en bruin;
  • kunststof;
  • drankenkartons (indien van toepassing);
  • metalen (indien van toepassing);
  • gecombineerde inzameling, inclusief opgave waaruit het ingezamelde materiaal bestaat (optioneel);

Recyclegewicht per fractie (meetpunt recycling)

Verkoopopbrengst per fractie (meetpunt recycling; alleen bij jaaropgave)

Als een gemeente het vermoeden heeft een verkoopopbrengst voor glas, OPK of kunststof lager dan € 0 per ton te ontvangen, stelt de gemeente Nedvang hiervan onmiddellijk op de hoogte. Zij wacht dan niet op het jaarlijkse opgavemoment. In bijlage G3 is het proces beschreven waarmee het verpakkende bedrijfsleven in dergelijke gevallen een afnamegarantie tegen nulprijs kan aanbieden.

Belangrijke documenten

2.4 Aanwijzing OAG-organisatie

Een gemeente kan - om de efficiëntie van het doen van opgave en het voeren van de afvaladministratie te bevorderen - een organisatie voor de Opgave en Afvaladministratie Gemeente (hierna: OAG-organisatie) aanwijzen die namens de gemeente zorg draagt voor het doen van opgave en/of het voeren van de afvaladministratie. De betreffende gemeente blijft onverminderd eindverantwoordelijk voor de opgave en de afvaladministratie. De rol van de OAG-organisatie en de wijze waarop de gemeente kan komen tot aanwijzing van een OAG-organisatie zijn beschreven in bijlage G2.

Belangrijke documenten

3. Maandopgave

Vergelijk met een versie uit het verleden
Delen op

In Figuur 9 staan de processtappen van opgaaf tot en met betaling van een voorschot naar aanleiding van maandopgave(n) met een indicatieve maximale doorlooptijd per stap in het geval er geen bevindingen zijn dan wel er geen aanleiding is om te vermoeden dat de opgave niet juist of volledig is. Gemeenten, Nedvang en het Afvalfonds streven er naar de totale doorlooptijd zo kort mogelijk te houden waarbij het proces er op is gericht de betaling binnen 8 weken na de ontvangst van de maandopgave te kunnen doen.

Figuur 9 - Procesoverzicht van maandopgave tot en met betaling voorschot

3.1 Indienen Maandopgave

Een gemeente doet uiterlijk zes weken na afloop van elk kwartaal met behulp van WasteTool opgave bij Nedvang. In de paragrafen 2.2 en 2.3 van dit UP-Gemeenten staan respectievelijk de voorwaarden waar de maandopgave aan moet voldoen en de gegevens die de gemeente, uitgesplitst per maand, opgeeft over het voorgaande kwartaal.

3.2 Beoordeling maandopgave

Nedvang beoordeelt maandopgaven binnen drie weken na ontvangst op juistheid, volledigheid en tijdigheid (zie Hoofdstuk 5). Nedvang kan gegevens uit een opgave (geheel of gedeeltelijk) goedkeuren of niet-goedkeuren. In het geval dat Nedvang een (deel van een) opgave niet goedkeurt, krijgt de gemeente de gelegenheid de opgave verder te onderbouwen of aan te passen.

Nedvang keurt gegevens uit een opgave niet goed als deze niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 2 van dit UP-Gemeenten. Bij twijfel neemt Nedvang contact op met de gemeente. Bij niet-goedkeuring van bepaalde gegevens uit de opgave doet Nedvang opgaaf van reden. De gemeente heeft dan vier weken de tijd om de opgave aan te passen en opnieuw in te sturen. Als de gemeente na niet-goedkeuring van mening blijft dat de door de gemeente ingediende opgave voldoet aan de gestelde eisen, dan volgt de gemeente de bezwaarprocedure om de opgave te laten herbeoordelen (zie UP-Gemeenten hoofdstuk 9).

3.3 Berekening voorschot

Als de beoordeling door Nedvang van een maandopgave leidt tot gehele of gedeeltelijke goedkeuring van de opgave, dan berekent Nedvang de hoogte van de bevoorschotting waar een gemeente recht op heeft (hoofdstuk 6 van dit UP-Gemeenten). Dat bedrag van de vergoeding legt Nedvang neer in een betalingsadvies aan het Afvalfonds. De vergoedingen worden berekend over het vergoedingsgewicht zoals bepaald in bijlage G3.

Nedvang streeft ernaar binnen twee weken na de afronding van de beoordeling met betrekking tot een maandopgave een betalingsadvies aan het Afvalfonds uitbrengen ten behoeve van de bevoorschotting.

Belangrijke documenten

4. Jaaropgave

Vergelijk met een versie uit het verleden
Delen op

In het jaar volgend op het kalenderjaar waarover de gemeente maandopgaven heeft ingediend, wordt een proces doorlopen ter vaststelling van de jaarvergoeding. Dit gebeurt in de stappen zoals weergegeven in Figuur 10. De jaaropgave van de gemeente staat centraal in dit proces.

Figuur 10 - Schematisch procesoverzicht voor vaststelling van de jaarvergoeding

4.1 Automatisch jaaroverzicht en rapportage bevindingen

Voor 1 maart na afloop van het kalenderjaar ontvangt een gemeente een automatisch jaaroverzicht, bestaande uit de per materiaalsoort gesaldeerde goedgekeurde (gegevens van de) maandopgaven.

In de controlecyclus beoordeelt Nedvang de opgave(n) van een gemeente met betrekking tot een bepaald kalenderjaar (zie hoofdstuk 7 van dit UP-Gemeenten). Uit deze controlecyclus kunnen bevindingen naar voren komen die leiden tot correcties op de ingediende opgaven. Om de door de gemeente in te dienen jaaropgave(n) na dergelijke bevindingen goed te kunnen keuren dient de jaaropgave voor die bevindingen te worden gecorrigeerd. Nedvang rapporteert de bevindingen van de controlecyclus aan de desbetreffende gemeente, OAG-organisatie en/of afvalbedrijf zo spoedig als mogelijk maar uiterlijk op 1 mei na afloop van het kalenderjaar, zodat de correcties in de jaaropgave kunnen worden aangebracht.

4.2 Indienen jaaropgave

Een gemeente heeft tot en met 1 juni na afloop van het kalenderjaar om de jaaropgave - indien nodig na het aanbrengen met voornoemde correcties - in te dienen. De wijzigingen ten opzichte van het automatische jaaroverzicht dienen zodanig te worden verwerkt dat bij controle uit de afvaladministratie herleidbaar is welke correctie heeft plaatsgevonden in relatie tot de door Nedvang kenbaar gemaakte bevindingen. In de paragrafen 2.2 en 2.3 van dit UP-Gemeenten staan respectievelijk de voorwaarden waar de jaaropgave aan moet voldoen en de gegevens die de gemeente opgeeft.

De door de gemeente aangewezen vertegenwoordiger moet namens de gemeente de jaaropgave ondertekenen. Nedvang kan vragen om een verklaring waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordigende functionaris blijkt.

4.3 Indienen herziene jaaropgave

Na indiening van de jaaropgave vindt de uitvoering van het accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave als onderdeel van de controlecyclus plaats en vinden de administratieve controles plaats ten behoeve van de materiaalsoort kunststof (zie hoofdstuk 7 van dit UP-Gemeenten). Het accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave vervangt de in de deelnemersovereenkomst opgenomen reguliere accountantscontrole. De door de gemeenten aangewezen accountants voeren de overeengekomen specifieke werkzaamheden uit conform het daartoe opgestelde protocol (zie bijlage G4.1). Het op te leveren rapport van feitelijke bevindingen wordt uiterlijk 1 augustus aan Nedvang verstrekt. De administratieve controles worden in opdracht van Nedvang uitgevoerd op basis van het bijbehorende controleprotocol. De uitkomsten kunnen leiden tot bevindingen ten aanzien van de ingediende jaaropgave. Gemeenten dienen deze bevindingen te verwerken in een herziene jaaropgave. Om de beoordeling van de opgave(n) en de daar op volgende betaling van de jaarvergoedingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het van belang dat de gemeente de herziene jaaropgave uiterlijk 1 september instuurt.

De door de gemeente aangewezen vertegenwoordiger moet namens de gemeente de jaaropgave ondertekenen. Nedvang kan vragen om een verklaring waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordigende functionaris blijkt.

Belangrijke documenten

4.4 Beoordeling (herziene) jaaropgave en berekening jaarvergoeding

De beoordeling van de (herziene) jaaropgave zal zoveel als mogelijk plaatsvinden naar aanleiding van de ingeplande en gestandaardiseerde controlecyclus (zie hoofdstuk 7 van dit UP-Gemeenten). Nedvang beoordeelt (herziene) jaaropgaven op juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Nedvang keurt gegevens uit een opgave niet goed als deze niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 2 van dit UP-Gemeenten. Bij twijfel neemt Nedvang contact op met de gemeente. Bij niet-goedkeuring van bepaalde gegevens uit de opgave doet Nedvang opgaaf van reden.

Na de beoordeling berekent Nedvang de hoogte van de jaarvergoeding waar een gemeente recht op heeft. Dat bedrag van de jaarvergoeding legt Nedvang neer in een betalingsadvies aan het Afvalfonds, uiterlijk op 1 december na het jaar van opgave.

Als de gemeente van mening is dat de niet-goedgekeurde gegevens voldoen aan de gestelde eisen, dan volgt de gemeente de bezwaarprocedure om de niet-goedgekeurde gegevens  te laten herbeoordelen (zie UP-Gemeenten hoofdstuk 9).

4.5 Jaarvergoeding

De jaarvergoeding stelt het Afvalfonds na afloop van het jaar vast mede op basis van het betaaladvies van Nedvang. De gemeente ontvangt een specificatie van de jaarvergoeding, met daarbij een overzicht van de in dat kalenderjaar ontvangen voorschotbedragen van het Afvalfonds en de gehanteerde verrekenprijs per materiaal.

5. Beoordeling opgave

Vergelijk met een versie uit het verleden
Delen op

Diverse partijen, waaronder gemeenten, afvalbedrijven en recyclers, verstrekken gegevens aan Nedvang, onder meer door het doen van opgave(n) in WasteTool. De wijze waarop die gegevens aan Nedvang moeten worden verstrekt en/of de wijze waarop opgave moet worden gedaan is uitgewerkt in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit UP-Gemeenten.

Nedvang is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beoordeling van de gegevens die zij - voornamelijk in WasteTool - heeft ontvangen. De beoordeling van de gegevens vindt zoveel als mogelijk op een gestandaardiseerde wijze plaats om bij te dragen aan de voorspelbaarheid en efficiëntie van de beoordeling. Nedvang beoordeelt hierbij ook de opgaven van de gemeenten. Daartoe hanteert Nedvang de controlecyclus zoals nader toegelicht in hoofdstuk 7 van dit UP-Gemeenten.

Zowel vanuit perspectief van de juistheid en transparantie van de monitoring van recyclingresultaten (milieurendement) als de rechtmatigheid van de door het Afvalfonds uitgekeerde vergoedingen (rechtmatigheid) is het van belang om de betrouwbaarheid van de door Nedvang ontvangen gegevens te beoordelen. Op die manier kan verantwoording worden afgelegd aan alle stakeholders over de met de recycling van verpakkingen behaalde resultaten en over de besteding van de daartoe door het Afvalfonds ter beschikking gestelde middelen.

Bovendien komt op basis van de uitkomsten van (periodieke) beoordelingen informatie over de recyclingketens van de verschillende materiaalsoorten beschikbaar. Die informatie kan door de partijen van de Raamovereenkomst worden gebruikt om de keten te verbeteren en/of te optimaliseren.

De beoordeling en de controles die ter uitvoering van de beoordeling worden gedaan (zie hoofdstuk 7 van dit UP-Gemeenten) zullen zo worden ingericht dat vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige informatie wordt gewaarborgd. Bevindingen voortvloeiend uit controles kunnen door Nedvang en/of het Afvalfonds worden gebruikt in het kader van het opstellen van de monitoringrapportage en/of de communicatie met gemeenten over opgave(n), beoordeling(en) en vergoeding(en).

Nedvang kan in het kader van een beoordeling gegevens uit een opgave goedkeuren of niet-goedkeuren. Nedvang keurt gegevens uit een opgave niet goed als deze niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 2 van dit UP-Gemeenten. Bij twijfel neemt Nedvang contact op met de gemeente. Bij niet-goedkeuring van bepaalde gegevens uit de opgave doet Nedvang opgaaf van reden. Als de gemeente van mening is dat de opgave door Nedvang niet op de juiste wijze is beoordeeld, dan volgt de gemeente de bezwaarprocedure om (gegevens uit) de opgave te laten herbeoordelen (zie UP-Gemeenten hoofdstuk 9).

De strekking van een beoordeling en/of een goedkeuring van Nedvang van (een deel van de gegevens in) een opgave reikt nooit verder dan gegevens die tijdig op de juiste wijze en volledig aan Nedvang ter beschikking zijn gesteld en door haar zijn gecontroleerd. Als er aanleiding is te vermoeden dat eerder goedgekeurde gegevens uit (een) maand- of jaaropgave(n) onjuist zijn, dan kan Nedvang deze gegevens opnieuw beoordelen en kan Nedvang alsnog tot niet-goedkeuring overgaan.

Het tijdig afronden van de beoordeling van maand- en jaaropgaven is niet alleen afhankelijk van Nedvang, maar in belangrijke mate ook van de medewerking die door gemeenten en afvalbedrijven wordt verleend bij de beoordeling van de opgaven en het uitvoeren van de controlecyclus.

6. Vergoeding en betaling

Vergelijk met een versie uit het verleden
Delen op

Type vergoedingen
Voor de verschillende verpakkingsmaterialen bestaan verschillende vergoedingstypen. De vergoeding die een gemeente ontvangt is in het geval van OPK en kunststof afhankelijk van de vergoedingsoptie waarvoor de gemeente heeft gekozen. De vergoedingstypen zijn weergegeven in Tabel 3 en de berekening van de vergoedingen in bijlage G3. De hoogte van de tarieven is te vinden op www.nedvang.nl.

Tabel 3 - Vergoedingsoptie en -type per verpakkingsmateriaal

Jaarvergoeding

Betaling door het Afvalfonds aan een gemeente vindt plaats op basis van de jaarvergoeding. De jaarvergoeding wordt vastgesteld conform het bepaalde in bijlage G3 (vergoedingen gemeenten) en de daarin opgenomen voorwaarden.

De jaarvergoeding stelt het Afvalfonds na afloop van het jaar vast mede op basis van het betaaladvies van Nedvang. In beginsel ontvangt de gemeente op 31 december na het jaar van opgave een specificatie van de jaarvergoeding, met daarbij een overzicht van de in dat kalenderjaar ontvangen voorschotbedragen van het Afvalfonds en de gehanteerde verrekenprijs per materiaal.

Betalingsadvies
Bij een vastgestelde jaarvergoeding of bevoorschotting stuurt Nedvang een betalingsadvies aan het Afvalfonds. Een betalingsadvies kan zowel een advies tot betaling inhouden als de terugvordering van reeds betaalde (voorschot)bedragen. Het gespecificeerde betalingsadvies is voor de gemeente inzichtelijk in WasteTool.

Bevoorschotting
De gemeente komt in aanmerking voor voorschotbetalingen op basis van de maandopgave(n) van de gemeente. Een gemeente is alleen gerechtigd tot een voorschotbetaling indien de desbetreffende maandopgave juist en volledig is en tijdig is ingediend, een en ander conform de eisen die aan de opgave worden gesteld en indien is voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden. Ingeval de jaarvergoeding voor een fractie wordt bepaald op basis van een garantievergoeding en verrekenprijs zal de bevoorschotting plaatsvinden op basis van een voorlopige verrekenprijs. Het Afvalfonds betaalt een voorschot uit aan een gemeente binnen vier weken na ontvangst van de door Nedvang goedgekeurde opgave van de gemeente en het daaruit voortvloeiende betalingsadvies.

De bevoorschotting is een voorschot op de jaarvergoeding voor de (gerapporteerde) gewichten van het verpakkingsafval.

Verrekening
Het Afvalfonds is gerechtigd om bedragen die het Afvalfonds aan de gemeente moet betalen en bedragen die de gemeente aan het Afvalfonds moet betalen (bijvoorbeeld in geval van teveel bevoorschotting en/of herbeoordeling van opgaven) met elkaar te verrekenen.

Betalingstermijn
Het Afvalfonds betaalt een vergoeding uit aan een gemeente binnen vier weken na ontvangst van het door Nedvang opgestelde betalingsadvies. Bedragen die de gemeente aan het Afvalfonds verschuldigd is, zullen – tenzij het Afvalfonds kiest voor verrekening – aan de gemeente in rekening worden gebracht door middel van een factuur met een betalingstermijn van vier weken.

Betaling op bankrekening
Betalingen die niet door verrekening zullen worden voldaan, worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de gemeente dat de gemeente heeft opgegeven aan Nedvang.

Terugbetaling
Het Afvalfonds is te allen tijde gerechtigd om bedragen die zij teveel heeft betaald terug te vorderen en/of te verrekenen, onder meer indien aan gegevens uit een opgave de goedkeuring komt te ontvallen, een betalingsadvies achteraf onjuist blijkt te zijn naar aanleiding van de uitgevoerde controles, een opgave wordt gewijzigd en/of er anderszins ten aanzien van een opgave op enig moment niet is voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden (bijlage G3) of de kwaliteitseisen (bijlage 2).

Rente
Er is geen rente verschuldigd over door het Afvalfonds aan gemeenten of vice versa verschuldigde vergoedingen en/of voorschotten ongeacht het moment van betaling.

Belangrijke documenten

7. Controlecyclus

Vergelijk met een versie uit het verleden
Delen op

7.1 Algemeen

De beoordeling van maand- of jaaropgaven door Nedvang vindt primair plaats door de controles uit te voeren die in dit hoofdstuk zijn beschreven. De controlecyclus is er op gericht om door integrale uitvoering van alle opgenomen controles de beoordeling van de opgave met betrekking tot een jaaropgave te doen plaatsvinden. De controlecyclus kent een continu verloop en vangt al aan voordat de eerste maandopgaven over het eerste kwartaal van een kalenderjaar door Nedvang in Wastetool zijn ontvangen. Bij uitvoering van de controlecyclus is cruciaal dat Nedvang, gemeenten en de afvalbedrijven tijdig en goed meewerken aan de uit te voeren controles.

Uitgangspunten controlecyclus

De controlecyclus is zo opgezet dat bij het doorlopen van de controlecyclus gaandeweg telkens meer zekerheid ontstaat over de juistheid en volledigheid van de jaaropgave(n). Het is dus niet zo dat de controles volgtijdelijk en direct gekoppeld zijn aan elke maandopgave of jaaropgave.

De controles vinden plaats:

 1. in het desbetreffende kalenderjaar, mede op basis van de maandopgaven; en,
 2. in het daarop volgende kalenderjaar, onder meer op basis van de jaaropgaven die door de gemeente al dan niet zijn gewijzigd naar aanleiding van de bevindingen uit eerdere controles.

De controlecyclus is er voorts op gericht dat een controle op die plaats in de recyclingketen van een materiaalsoort plaatsvindt waar die controle het grootste inzicht biedt (bijvoorbeeld een controle bij een afvalbedrijf waar meer gemeenten verpakkingsafval aanleveren zodat met een enkele controle direct wordt bijgedragen aan de beoordeling van de opgaven van verschillende gemeenten). Op die manier kan het aantal controles zoveel als mogelijk worden beperkt, terwijl dat niet noodzakelijkerwijs afbreuk doet aan de mate van inzicht in de betrouwbaarheid van de opgave(n) die door de controles wordt verkregen.

In de controlecyclus staat centraal dat de mate en intensiteit van controle ten behoeve van een beoordeling van data over een bepaalde materiaalsoort toeneemt, als het risico dat de juistheid en transparantie van de monitoring van recyclingresultaten, dan wel de rechtmatigheid van de door het Afvalfonds uitgekeerde vergoedingen in het gedrang komen, groter is.

Nedvang heeft voor elke materiaalsoort een risicoanalyse gemaakt ten behoeve van het doen van de beoordeling en de daarmee samenhangende adequate en efficiënte inzet van controles. Het risico dat de opgegeven gegevens niet betrouwbaar zijn verschilt per materiaalsoort bijvoorbeeld doordat:

 • materiaaleigenschappen verschillen;
 • het proces van inzameling en recycling en het aantal daarbij betrokken partijen per materiaalsoort verschilt;
 • de vergoedingsafspraken per materiaalsoort verschillen, waaronder de hoogte van de vergoeding en het meetpunt in de recyclingketen van de materiaalsoort waar aan de vergoedingseisen moet zijn voldaan; en,
 • de kwaliteitseisen per materiaalsoort verschillen, waaronder het meetpunt in de recyclingketen van de materiaalsoort waar aan de kwaliteitseisen moet zijn voldaan.

Bij het uitvoeren van controles streeft Nedvang er naar om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de beheersmaatregelen die door gemeenten en afvalbedrijven in de recyclingketen van de materiaalsoort zijn beschreven en aantoonbaar worden toegepast.

De controlecyclus kan telkens door Nedvang worden aangepast, na overleg met gemeenten en afvalbedrijven. Bij het evalueren en aanpassen van de controlecyclus zal Nedvang uitgaan van de navolgende uitgangspunten:

 • de intensiteit en frequentie van controles in de controlecyclus zal worden verhoogd indien blijkt dat de controlecyclus in onvoldoende mate leidt tot zekerheid over de juistheid en volledigheid van de opgaven en de rechtmatigheid van betalingen; en,
 • om de administratieve lasten voor gemeenten, afvalbedrijven en het verpakkende bedrijfsleven te beperken, wordt er naar gestreefd om - indien er stelselmatig voldoende zekerheid is over de juistheid en volledigheid van de opgave(n) en de totstandkoming daarvan - de intensiteit en frequentie van de controles in de controlecyclus zoveel als mogelijk af te bouwen.

Verschillende soorten controles

In een controlecyclus kunnen één of meer van de navolgende controles of opdrachten tot overeengekomen specifieke werkzaamheden (hierna: controles) worden uitgevoerd:

 1. Uitvoering accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave (zie ook paragraaf 7.2);
 2. Administratieve controles (zie ook paragraaf 7.3);
 3. Kwaliteitscontroles (zie ook paragraaf 7.4);
 4. Dataverificatie erkend afvalbedrijf (zie ook paragraaf 7.5);
 5. Maatwerkcontroles (zie ook paragraaf 7.6).

De controles kunnen – al dan niet in afwijking van de controlecyclus – zowel periodiek worden uitgevoerd als incidenteel. Gemeenten zullen er voor zorg dragen dat zij zelf en de door hen ingeschakelde afvalbedrijven volledig meewerken aan de controles zoals genoemd in dit hoofdstuk van het UMP.

In paragraaf 7.7 is nader toegelicht hoe zal worden omgegaan met de eventuele bevindingen die uit controles voortvloeien. In de onderstaande animatie wordt de jaarcyclus verder toegelicht.

 

7.2 Uitvoering van accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave

De uitvoering van het accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave heeft betrekking op alle materiaalsoorten. Het accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave vervangt de in de deelnemersovereenkomst opgenomen reguliere accountantscontrole. In het accountantsprotocol staan instructies over de uit te voeren werkzaamheden betreffende de gemeentelijke jaaropgave van ingezameld en gerecycled verpakkingsafval. Het op te leveren accountantsproduct (Rapport van feitelijke bevindingen) vormt een belangrijk middel voor Nedvang om te kunnen beoordelen of de gemeentelijke jaaropgave juist, betrouwbaar en volledig is.

Nedvang bepaalt door middel van willekeurige selectie bij welke gemeenten de uitvoering van het accountantsprotocol zal worden uitgevoerd. Indien een gemeente op basis van voornoemde selectie is aangewezen voor de uitvoering van het accountantsprotocol, zal Nedvang dat schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken. De selectie zal zodanig plaatsvinden dat elke gemeente eens in de vijf jaren wordt geselecteerd (zoals vastgelegd in de deelnemersovereenkomst artikel 5.2).

Nedvang zal in eerste instantie de gemeente in de gelegenheid stellen om een door de gemeente aan te wijzen (al dan niet interne) accountant opdracht te geven tot uitvoering van het accountantsprotocol. De gemeente dient het rapport van feitelijke bevindingen aan Nedvang ter beschikking te stellen binnen 8 weken nadat Nedvang aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt dat het accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave dient te worden uitgevoerd. De kosten die samenhangen met een in opdracht van de gemeente uitgevoerd accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave komen voor rekening van de gemeente.

De duur van de uitvoering van het accountantsprotocol en de impact die deze heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering van de gemeente zijn in zekere mate afhankelijk van de beschikbaarheid van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie.

Om de duur en de impact te beheersen is bij het accountantsprotocol een specifieke bijlage opgesteld. Daarin is opgenomen welke documentatie en (overige) informatie de gemeente in overleg met de accountant vooraf dient te verzamelen om de accountant vlot van de juiste informatie te voorzien.

De werkzaamheden van de accountant vinden plaats op basis van het accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave (bijlage G4.1).

Belangrijke documenten

7.3 Administratieve controle

Administratieve controles vinden in beginsel uitsluitend plaats ten aanzien van de materiaalsoort kunststof en drankenkartons.

Bij de administratieve controles wordt op basis van gegevens afkomstig van een gemeente en/of een door een gemeente in de recyclingketen ingeschakeld afvalbedrijf nagegaan in welke mate in de recyclingketen zodanige procedures en rapportageverplichtingen zijn ingesteld en worden nageleefd dat de betrouwbaarheid van de opgave van de gemeente en/of de totstandkoming van de opgave in het licht van de gemaakte afspraken, aannemelijk is.

Bij het uitvoeren van een administratieve controle kunnen bevindingen voortvloeiend uit een eerdere controle worden betrokken onder meer om te bezien of die bevindingen adequaat zijn opgevolgd en – waar nodig – de afvaladministratie en opgave(n) overeenkomstig zijn gecorrigeerd.

Nedvang beoogt om de administratieve controles ten behoeve van een bepaald kalenderjaar als volgt te doen plaatsvinden:

 1. de maandopgaven over de eerste twee kwartalen van dat kalenderjaar in de maanden augustus en september van dat kalenderjaar;
 2. de maandopgaven over de laatste twee kwartalen van het kalenderjaar in de maanden maart en april van het daarop volgende kalenderjaar;
 3. de jaaropgave indien en zodra deze aan Nedvang is verstrekt.

Administratieve controles bij de materiaalsoort kunststof en de verpakkingssoort drankenkartons vinden plaats op basis van het protocol administratieve controle kunststofverpakkingsafval en drankenkartons afkomstig van huishoudens (bijlage G4.2).

Belangrijke documenten

7.4 Kwaliteitscontroles

Kwaliteitscontroles vinden in beginsel uitsluitend plaats ten aanzien van de materiaalsoort kunststof en drankenkartons.

Bij de kwaliteitscontroles wordt bij het afvalbedrijf in de door een gemeente tot stand gebrachte recyclingketen van een materiaalsoort onderzoek gedaan naar de kwaliteit en/of kwantiteit van het verpakkingsafval op een bepaald moment in die keten. Een dergelijke controle kan onder meer plaatsvinden bij de inzamelaar, de op- en overslaglocatie, dan wel bij de be- of verwerkers (zoals sorteerders of recyclers).

Nedvang beoogt om de kwaliteitscontroles ten behoeve van een bepaald kalenderjaar gedurende dat kalenderjaar te laten plaatsvinden. Kwaliteitscontroles zullen waar mogelijk vooraf met de afvalbedrijven worden afgestemd.

Kwaliteitscontroles bij de materiaalsoort kunststof en de verpakkingssoort drankenkartons bij sorteerders van kunststof verpakkingsafval vinden plaats op basis van het meetprotocol samenstelling kunststofverpakkingsafval en drankenkartons afkomstig van huishoudens (bijlage 3.3). Zie voor meer informatie de animatie en de infopraphic over kwaliteitsmeting kunststofverpakkingsafval.

Belangrijke documenten

7.5 Dataverificatie erkend afvalbedrijf

De dataverificatie afvalbedrijven heeft betrekking op alle materiaalsoorten.

De dataverificatie bij erkende afvalbedrijven is nader geregeld in paragraaf 4.1 van het UP-Afvalbedrijven. De dataverificaties leveren in algemene zin informatie op over de betrouwbaarheid van data die afkomstig zijn van afvalbedrijven. De uitkomsten van die controles zijn in dit UP-Gemeenten van belang voor zover door de gecontroleerde afvalbedrijven Nederlands verpakkingsafval afkomstig van huishoudens wordt verwerkt.

7.6 Maatwerkcontroles

Maatwerkcontroles kunnen betrekking hebben op alle materiaalsoorten.

Maatwerkcontroles worden toegepast indien zich een incident of anderszins een situatie voordoet die een specifieke wijze van controle vereist om het milieurendement en/of de rechtmatigheid van betalingen te kunnen onderbouwen en verantwoorden. Het gaat om maatwerk en er is niet op voorhand een specifiek protocol op te stellen. Maatwerkcontroles vinden plaats bij een gemeente en of bij één of meerdere partijen in de door een gemeente tot stand gebrachte recyclingketen. Betrokken partijen werken mee en doen tijdig wat gegeven de urgentie van de situatie vereist is.

7.7 Bevindingen na controle: aanpassen opgave

Indien de bevindingen bij een controle aanleiding geven te vermoeden dat gegevens in een opgave niet juist en/of volledig zijn, dan zal Nedvang de gemeente en/of het afvalbedrijf informeren over de bevindingen die aan goedkeuring van de gegevens in de opgave(n) in de weg staan. De gemeente of in voorkomend geval het afvalbedrijf zal dan in de gelegenheid worden gesteld om:

 1. aanvullende informatie aan te leveren die door Nedvang zal worden betrokken bij de beoordeling van de opgave, dan wel,
 2. naar aanleiding van de bevinding de opgave(n) aan te passen.

De gemeente dient er – waar nodig – voor zorg te dragen dat het door de gemeente gecontracteerde afvalbedrijf tijdig en onderbouwd naar aanleiding van bevindingen zodanige gegevens aan de gemeente verstrekt dat de gemeente de opgave(n) kan aanpassen. Het al dan niet verstrekken van dergelijke gegevens aan de gemeente door het door de gemeente gecontracteerde afvalbedrijf komt voor risico van de gemeente.

Indien na een beoordeling het vermoeden dat de opgave niet juist of niet volledig is bij Nedvang:

 1. is weggenomen, zal Nedvang de opgave goedkeuren, dan wel de reeds verleende goedkeuring in stand laten; of,
 2. niet is weggenomen, zal Nedvang de opgave geheel of gedeeltelijk niet goedkeuren, dan wel – indien eerder al goedkeuring was verleend – de opgave alsnog geheel of gedeeltelijk niet goedkeuren.

Voor sommige materiaalsoorten en/of verpakkingssoorten kan in een protocol worden vastgelegd welke consequenties bepaalde bevindingen naar aanleiding van een controle hebben voor de opgave. Uitgangspunt daarbij is dat Nedvang en de VNG een dergelijk protocol gezamenlijk vaststellen. Tot op heden is voor de kwaliteitscontroles bij de materiaalsoort kunststof en de verpakkingssoort drankenkartons een dergelijk protocol vastgesteld door Nedvang en de VNG: “ Beoordelingssystematiek voor de verwerking van resultaten van metingen van de fysieke samenstelling” (bijlage G4.3). Dergelijke protocollen beogen de afhandeling van bevinden na een controle tussen Nedvang en gemeenten te vereenvoudigen en de voorspelbaarheid van de gevolgen van uitkomsten van een beoordeling voor alle betrokkenen te vergroten.

Belangrijke documenten

8. Zwerfafval

Vergelijk met een versie uit het verleden
Delen op

In Raamovereenkomst is afgesproken dat jaarlijks € 20 miljoen ter beschikking wordt gesteld aan gemeenten voor de extra preventie en extra aanpak van zwerfafval. De hoogte van deze zwerfafvalvergoeding per gemeente is gebaseerd op het aantal inwoners in het voorgaande jaar (t-1).

Een gemeente kan voor een zwerfafvalvergoeding in aanmerking komen. Zij moet deelnemer zijn bij Nedvang en een jaarplan met zwerfafvalactiviteiten indienen en verantwoorden via WasteTool. De voorwaarden voor het aanvragen en het verantwoorden, evenals de systematiek van het uitkeren van de zwerfafvalvergoeding, staan beschreven in de Handleiding aanvraag en verantwoording Zwerfafval (bijlage G5).

Het jaarplan en de verantwoording van de gemeente voor de extra aanpak van zwerfafval wordt in samenwerking door NederlandSchoon en Nedvang beoordeeld op basis van de systematiek zoals beschreven in bijlage G5. Bij goedkeuring ontvangt de gemeente de zwerfafvalvergoeding. Als de gemeente volgens de handleiding een jaarplan indient en deze wordt goedgekeurd, ontvangt de gemeente per kwartaal een voorschot. Een gemeente weet binnen vier weken of een jaarplan is goedgekeurd.

Ieder jaar legt een gemeente in het eerste kwartaal verantwoording af over het afgelopen jaar. In de verantwoording geeft de gemeente met een financiële onderbouwing aan in hoeverre zij het beschikbare bedrag heeft ingezet. Nedvang controleert deze gegevens. Als een gemeente het beschikbare bedrag in een jaar niet volledig besteedt, dan kan zij het restant in volgende kalenderjaren nog benutten.

Belangrijke documenten

9. Afhandeling van incidenten

Vergelijk met een versie uit het verleden
Delen op

De betrokken partijen streven er naar om de afhandeling van alle rechten en verplichtingen die voor hen uit het afsprakenkader van de Raamovereenkomst voortvloeien in goed overleg te laten plaatsvinden. Indien om welke reden dan ook een partij bezwaar heeft tegen een door een andere partij verrichte handeling, zal die partij de handelende partij hiervan schriftelijk in kennis stellen. Partijen zullen zich vervolgens tot het uiterste inspannen om een minnelijke oplossing te vinden voor de bezwaren, zoals beschreven in de deelnemersovereenkomst (zie bijlage G1).